Book Creator

Адам эволюциясы

by Burul Korgonbaeva

Cover

Loading...
Бурул Коргонбаева
Loading...
ТИРУУ ОРГАНИЗМДЕР БОЮНЧА ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Чаек 2022
Бардык тируу организмдерди негизинен 2 чон топко:
ПРОКАРИОТТОР
Rounded Rectangle
ЭУКАРИОТТОР
Rounded Rectangle
Прокариоттордун (грек тилинде pro-чейин, karyon-ядро) ядросу толук тузулбогон. Б.а. тукум куума белгилерин алып журуучу ДНК цитоплазмада жайгашкан жана ал ядро чели менен курчалган эмес.
Rounded Rectangle
Ал эми эукариоттордо (грек тилинде eu - чыныгы, анык; karyon-ядро) болсо, тукум куума белгилерди алып журуучу ядросу бар, ал тегерете эки кабат чел менен курчалган. Эукариоттор прокариоттордон коптогон белгилери менен айырмаланып турушат.
Rounded Rectangle
ЭУКАРИОТТОР
Rounded Rectangle
прокариоттор
Speech Bubble
Тируу организмдер
Ellipse;
эукариоттор
Speech Bubble
вирустар
Speech Bubble
бактериялар
Speech Bubble
кок жашыл балырлар
Speech Bubble
Жонокой тузулуштуу организмдердин тобуна прокариоттор (бактериялар, кок жашыл балырлар) жана вирустар кирет. Вирустар озгочо тузулуштогу клеткасыз организмдер. Бирок, вирус клеткасыз организм болсо дагы, ал башка татаал тузулуштуу организмдер сыяктуу эле белгилуу чойродо жашап, кобойууго жондомдуу.
Ал эми тируу организмдердин татаал тузулуштуулору ЭУКАРИОТТОР: алар - жашыл осумдуктор, балыр турлору (кок жашыл балырлардан башкасы), козугарындар, жержелимдер ошондой эле жаныбарлар ж.б. Окумуштуулардын байкоолору боюнча, эукариоттор мындан 3 млрд жыл мурда пайда болгон, булардын теги, келип чыгышы жагынан прокариотторго жакын.
PrevNext