Book Creator

APOSO

by Branka Popic

Cover

Loading...
Poštovani čitatelji,

Svako društvo koje teži razvoju ulaže napore u unapređenje kvalitete obrazovanja, a ovo unapređenje podrazumijeva preusmjeravanje nastavnog procesa na izgradnju učeničkih kompetencija, odnosno na osposobljavanje učenika za stjecanje i primjenu znanja, razumijevanje i rješavanje kompleksnih problema, inovacije i poduzetništvo, odgovorno djelovanje te doprinos ekonomskom i društvenom boljitku cijeloga društva. Ova promjena podrazumijeva preusmjeravanje fokusa sa onoga što se uči, na ono kako se uči i kako se provjerava ono što se uči.
Proces revidiranja i definiranja standarda učeničkih postignuća utemeljenih na ZJNPP definiranoj na ishodima učenja ne bismo mogli uspješno završiti bez naših suradnika, praktičara/stručnjaka iz nastavnog procesa. Oni su ti koji su shvatili važnost razvoja određenih kompetencija i funkcionalnih znanja te nas podržali u definiranju standarda koji će pomoći nastavnicima u kreiranju obrazovnog okruženja koje će podržavati proces učenja i razvoja svakog učenika.
Ravnateljica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje,
Maja Stojkić
Najnovije vijesti:
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u kontinuitetu svog postojanja radi na unapređenju vaspitanja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
decembar, 2022. godina
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u saradnji sa ekspertima i predstavnicima Radnih grupa je do kraja 2022. godine definisala Standarde učenja i razvoja djeteta u uzrastu pred polazak u osnovnu školu i standarde učeničkih postignuća za:

1. Matematiku (Matematičko područje)
2. Istoriju (Društveno-humanističko područje
3. Biologiju (Prirodne nauke)
4. Hemiju (Prirodne nauke)
5. Fiziku (Prirodne nauke)
6. Geografiju (Prirodne nauke)
7. Prirodu i društvo (Prirodne nauke)
8. Bosanski, hrvatski i srpski jezik
9. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
10. Tehniku i informatičko područje
11. Prvi strani jezik

Standardi pružaju jasne okvire i jasne smjernice za angažman svih učesnika školske zajednice. Oni su ujedno i sveobuhvatna vizija onoga šta učenici treba da znaju i umiju da urade na svim nivoima obrazovanja. Standardi su preduslov u objektivnosti praćenja i vrednovanja, ali i veće mobilnosti cjelokupnog procesa rada. Njihovim korišćenjem nastavnik i učenik će imati povratne informacije na koji način da djeluju u procesu nastave, tj. šta treba da unaprijede u procesu učenja da bi se pojedini standardi ostvarili. 
Šta su standardi učeničkih postignuća?
Jedini način za poboljšanje ishoda i standarda u obrazovanju je poboljšanje uputstava za njihovo funkcionisanje.
Standardi učeničkih postignuća (engl.performance standards, output standards) predstavljaju suštinska znanja i vještine koja učenici treba da znaju, mogu i za šta su osposobljeni da urade na kraju određenog ciklusa obrazovanja.

Definisani standardi oblikuju najbitnije zahtjeve i ciljeve školskog podučavanja i učenja, a temeljeni su na Zajedničkom jezgu nastavnih planova i programa (ZJNPP) definisanog na ishodima učenja
(https://aposo.gov.ba/sr/publikacije/zajednicka-jezgra-npp/).

Ishodi u ovom ZJNPP definisani su u obliku modela kompetencija, a izbor većine sadržaja i način podučavanja pripada području autonomije škole i nastavnika. 
U promjene moraju da budu uključeni svi!!!
Comic Panel 1
Definisani standardi pripadaju konceptu output-paradigme.
Ova paradigma podrazumijeva usmjerenost obrazovanja, odnosno škole, na vaspitno-obrazovni ishod, postignuće, ili output, koji se iskazuje na mjerljiv način tako da se njegov kvalitet može izmjeriti i efikasno kontrolisati.
"DATIV STANDARDA"
(kome, čemu služe standardi?)
Comic Panel 1
Šta standardi znače za nastavnika?
Šta standardi znače za učenike?
Šta standardi znače za roditelje?
Kako su standardi "mjera" rezultata procesa učenja i nastave, oni služe nastavniku da pomoću njih uporedi postignuća svakog učenika. Usmjeravaju ih kako i na koji način izabrati odgovarajuće metode rada i sredstva koje će koristiti u nastavnom procesu kako bi omogućili učenicima da dostignu postavljene standarde. Nastavnik će imati okvir koliko vremena mora da se posveti određenim sadržajima kako bi bio siguran da će njegovi/njeni učenici ostvariti željena postignuća. Nastavnik će moći da povezuje definisane standarde sa različitim sadržajima. Imaće uvid u standarde koji se "provlače" kroz sve razrede i kojima treba da se posveti pažnja .
Standardi treba da obezbijede da svi učenici dobiju ista ili slična znanja, vještine kao i jednake šanse za isto vrednovanje. Oni pružaju učeniku informacije koja znanja i vještine treba da ostvari u određeneom nivou vaspitanja i obrazovanja.
Iskazi standarda treba da budu dovoljno jasni kako za nastavnike tako i za roditelje. Ostvarenost standarda daje objektivnu sliku o uspješnosti samog učenja. Imajući u vidu mjerljivost definisanih standarda i usmjeravanja ka školskim ocjenama i načinu ocjenjivanja, očekivanja roditelja bi trebalo da budu realnija i bolje argumentovana. Takođe, bitno je da roditelji koji pročitaju definisane iskaze standarda "osjete" kompetencije svoje djece i naprave razliku između vrlo bitnog i gotovo nebitnog za uspješan nastavak učenja izabranog školskog predmeta, odnosno da bi mogli da prate napredovanje svoje djece u određenom predmetu. Uloga roditelja u vaspitno-obrazovnom procesu je, pogotovo u današnje vrijeme, ogromna. I zbog toga je neophodna uzajamna podrška svih učenika školske zajednice.


Predstavnici Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje su imali priliku sarađivati sa izuzetnim stručnjacima iz pojedinih nastavnih područja.

Vjerujemo da će Vam ove preporuke biti jedna od smjernica kako da iskoristite definisane standarde i to samo u smjeru unapređenja kvaliteta nastavnog procesa.
PrevNext