Book Creator

ПГИ

by РАЙЧО ОДЖАКОВ

Cover

Loading...

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ИКОНОМИКА
„КАРЛ  МАРКС” - ГРАД  СМОЛЯН
2022 - 2023  ГОДИНА
Loading...
Loading...
От създаването си до днес гимназията е сред най-престижните и предпочитани училища в областта. Много млади хора са се дипломирали тук. Повечето от тях са продължили образованието
си и вече имат успешна професионална кариера. Да си завършил ПГИ винаги е било привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания, стимул за професионално и личностно израстване. Образованието в училището отговаря на държавните изисквания, а стремежът ни е да ги съизмерим с европейските.
Клубове по интереси
В ПГИ “Карл Маркс“ има изградени много клубове по интереси. Те са важни за нас, защото ги осъществяваме заедно с учениците. Работата в клубовете е активна форма на ученето. Чрез работата в различните клубове целим да постигнем по-високи образователни резултати, да стимулираме учениците и провокираме тяхната активност.
Клуб „Арт ателие“
Ръководител: Емилия Алдумирова
Клуб „Creative World Citizens“
Ръководител:Еманоила Величкова

Участието на учениците в този клуб дава възможност да развият езикови и ключови компетентности: да прилагат на практика изучавания език, да четат, да разбират устна реч, да общуват, да се изразяват в писмена и устна форма; да изградят положително отношение към
изучаването на английски език и култура.
Клуб „Арт ателие“
Ръководител: Емилия Алдумирова

Тук учениците формират своите творчески и естетически умения. Развиват усет и вкус към красивото. Изграждат умения за работа в екип при изпълнение на практически задачи. Учат се на търпение и толерантност.
Клуб “Графичен дизайн“
Ръководител: Мария Черпокова
Тук учениците усъвършенстват придобитите практически знания,
свързани с ползване на програмни продукти и задълбочават
уменията си при работа с графичен софтуер и изготвяне на рекламни материали. Получават знания и умения за работа с графична програма за растерна графика и колажи чрез предварителна обработка на снимков и графичен материал.
Клуб „Aз и другите“
Ръководител:Мария Печилова
Участниците в клуба развиват допълнителни знания, умения и компетенции, с цел личностно и житейско развитие. Възпитават у себе си  патриотични, граждански и интеркултурни ценности. Насърчава се креативното мислене. Подобряват се уменията за комуникация, толерантност, гражданска позиция и активност.
Клуб „Частици България“
Ръководител: Валентина Велкова

Учениците формират  творчески и естетически умения, както и добиват обобщена представа за особеностите на  цветовете, съотношенията и пропорциите  в българските шевици и носии. Развиват усет и вкус към  родното и  красивото. Изграждат умения за работа в екип при изпълнение на пиеси и етно етюди.
Тук учениците придобиват умения, свързани с логическото мислене, конструиране, програмиране, дизайн, фина моторика и учене чрез игра. Развиват наблюдателност и въображение. Стимулиране на творческото, логическото, конструктивното и нестандартното мислене на учениците чрез използване на специални софтуерни продукти и платформи.
PrevNext