Book Creator

(НЕ)ОБИКНОВЕНИТЕ ПТИЦИ В ПП"СИНИ КАМЪНИ"

by Stanimira Arnaudova

Cover

Loading...
Loading...
(НЕ)ОБИКНОВЕНИТЕ ПТИЦИ НА
ПП "СИНИ КАМЪНИ"
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
клуб "ПриродоЗнание", ОУ "Христо Ботев"
СЛИВЕН
2022г.
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИТЕ
Наблюдаването на птиците е и приятно занимание. През свободното си време хиляди хора по цял свят излизат сред природата в активно търсене на някой интересен вид или просто се радват на птиците в градския парк. Тези наблюдения обаче могат да имат и неблагоприятно въздействие върху дивите птици. Както повечето диви животни, птиците са чувствителни към човешкото присъствие и дейност. Ето защо най-важното правило, когато сме сред природата, е да не предприемаме действия, които биха навредили по някакъв начин на птиците или на техните гнездовища. Безпокойството е един от най-неблагоприятните фактори, оказващи влияние върху популациите на редица птици, в това число и на редките и застрашени от изчезване видове. Птиците са особено уязвими през размножителния период и нежеланото човешко присъствие може да стане причина за провал при сформирането на брачните двойки, мътенето или отглеждането на малките. Присъствието на хора в близост до гнездата е особено нежелателно, то може да стане причина възрастните птици да изоставят яйцата или да доведе до гибелта на малките пиленца. Затова ако случайно попаднете на гнездо по време на разходка сред природата и, в никакъв случай не го доближавайте, а веднага се отдалечете от него.
Воденето на полеви дневник е изключително полезно за осъвременяването на информацията за отделни видове, места или местообитания. Полевите дневници на любители и професионалисти орнитолози запълват пропуските в знанията ни за разпространението и числеността на отделни видове птици, а често са и основополагащ мониторинг на популационните промените при тези видове. Информацията, събрана чрез полевите дневници на природолюбителите, спомага за откриването на нови, неизвестни досега важни за птиците места, които следва да бъдат опазени чрез обявяването им за защитени територии или чрез прилагането на режими на стопанско ползване, които ще гарантират тяхното опазване.
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИТЕ
Наблюдаването на птици в тяхната естествена среда и записването на данните от тези наблюдения допринася съществено за тяхното опазване. Най-важните неща, които трябва да се записват при водене на полеви дневник, са следните:
Място – къде се провежда наблюдението;
Време – дата и час;
Метеорологична обстановка и видимост – облачност, валежи, сила и посока на вятъра, приблизителна температура, разстояние с добра видимост;
Вид на птиците и брой регистрирани индивиди – записват се всички видове, а не само интересните;
Особености – интересно поведение, строеж на гнездо, брачни игри, особености в оперението, ако птицата е в полет – посоката, в която лети, и др.
Записките трябва да се водят на терен непосредствено след всяко наблюдение. Обобщаването на наблюденията от деня и въвеждането им в компютърен файл ще улеснят тяхното ползване в следващите етапи от работата.
ОРЕЛ РИБАР
Общи сведения
Дължината на тялото - 52-60 см.
Размаха на крилете - 152-167 см.
Тегло - 1,5-1,7 кг.
Полов диморфизъм - слабо изразен. Женската е по-едра и има по-големи и ясно изразени тъмни петна по гърдите.
Оперение — долната част на тялото светло оцветена към бяла, горната в тъмно.
Полет — бавен, с тежки махове и планирания.
Краката са осеяни със шишчета по стъпалната част и ноктите са много дълги, извити и заострени, въобще добре приспособени за улавяне на хлъзгава плячка като рибата.
Продължителност на живота - 24 години в природата
Разпространение и местообитание
В Европа (включително България), Африка, Северна Америка, Австралия, Океания и Азия. В миналото често срещана и широко разпространена птица в Европа. В момента се среща в североизточните части и някои райони на средиземноморието. Обитават райони с бистра вода и наличие на достатъчно количество риба. Ловуват в езера, реки или понякога морски крайбрежия. Много са чувствителни към човешко присъствие и притеснения.
По-северните популации на вида са мигриращи. По-голяма част от европейската популация зимува в западна Африка.
Начин на живот и хранене
Високо специализирана в избора си на плячка птица. Храни се предимно с риба, но все пак малък дял имат и дребните бозайници, патици, жаби, водни змии, костенурки, ракообразни и охлюви. Докато ловува лети на около 50 м височина над водата. Когато забележи плячка се спуска с полусвити криле надолу, като прави понякога леки корекции в посоката с малки движения на крилете и тялото. Когато доближи водната повърхност изнася краката си напред и се потапя с удар във водата сред облак от водни пръски. Спира за момент с разперени криле за да спре плячката да се мърда и излита от водата със силни махове на крилете си. Може да вдигне и отнесе риба до 2 кг тегло, въпреки, че самата птица достига максимум 1,7 кг. Понягога хваща прекалено големи и тежки риби които няма сила да отнесе и биват изоставени след неколкократни опити.
PrevNext