Book Creator

Etwining projektas „Interactive Technologies in Kindergarden

by Nijolė Račienė

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
„Interaktyvios technologijos vaikų darželyje“/„Interactive Technologies in Kindergarden“
Apie projektą

Siekiant pagrindinio tikslo – vaiko kaip asmenybės ugdymo ir pereinant prie inovatyvaus ugdymo ikimokyklinei įstaigai reikalinga moderniausia metodika. Norint sukurti besivystančią aplinką, būtina į ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdymo procesą diegti skaitmenines ir interaktyvias technologijas.
Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir jų ugdytiniams. Projekto metu pedagogai į ugdymo turinį įtrauks į sukurtus interaktyvius ugdomuosius žaidimus, interaktyvias knygas. Vaikai mokysis žaisdami interaktyvius žaidimus, tobulins savo IKT gebėjimus, išgyvens pažinimo džiaugsmą, išmoks bendrauti ir bendradarbiauti.

The project is aimed at pre-school and pre-school teachers and their students. During the project, educators will include in their curricula interactive educational games and interactive books created by themselves and others. Children will learn by playing interactive game, improve their ICT skills, experience the joy of cognition, learn to collaborate.
TIKSLAI:
1.Pasitelkiant skaitmenines technologijas organizuoti veiklas lavinančias vaikų pažinimo, komunikavimo, socialinę ir meninę kompetencijas;
2.Kurti interaktyvius žaidimus, interaktyvias knygas;
3.Plėtoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą, dalintis gerąja patirtimi;
4.Parengti interaktyvių priemonių metodinę medžiagą.

GOALS/purposes
1. To use digital technologies organizing activities which develop children's cognitive, communication, social and artistic competencies;
2.To create interactive games, interactive books;
3.To develop co-operation among pre-school education institutions and share good practice;
4.To prepare methodological material of interactive tools.
VEIKLŲ PLANAS/ DARBO EIGA
Laikas: 2022 m. vasario 14 d. iki birželio 12 d.
Vasaris
• Partnerių paieška, projekto sklaida.
• Projekto partnerių prisistatymas, logotipo kūrimas/logo creation
Kovas - balandis 
• Lengvesniam bendravimui projekto „facebook“ grupės sukūrimas.
• Interaktyvių žaidimų ir knygų kūrimas.
• Organizuoti veiklas naudojant interaktyvius žaidimus (savo ir kitų sukurtus).
• Virtualus susitikimas su pasirinktais partneriais ir ugdytiniais.
Gegužė
• Virtualus susitikimas su partneriais, projekto tikslų, veiklų aptarimas. 
• Bendro produkto kūrimas.
• Sklaida, įsivertinimas, NKŽ paraiškos teikimas.

* P.S. Nuotraukos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių pažeidimus. Pateikdamas nuotrauką projektui, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos 
ACTION PLAN / WORKFLOW
Time: 2022 February 14 until 12 June.
February
Finding partners, presenting project activities.
Introduction of project partners, logo creation
March-April
Creating a project Facebook group for easier communication.
Development of interactive games and books.
Organize activities using interactive games (created by yourself and others).
Virtual meeting with selected partners and students.
May
Virtual meeting with partners, discussion about project dissemination. 
Co - product development.
Dissemination, self-assessment, submission of NKŽ application.

* P.s. The author of the photo is responsible for copyright infringement in accordance with applicable law. By submitting a photo to the project, he / she confirms that the author of this photo has the consent of the persons in it (their legal representatives) to use this photo in the project
SKLAIDA
Radviliškio lopšelio-darželio pedagogė Jurga Bložienė bendradarbiaujant su Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ socialine pedagoge Ilona Stukniene KVIEČIA dalyvauti eTwinningo projekte „Interaktyvios technologijos vaikų darželyje“/ „Interactive Technologies in Kindergarten“.
PrevNext