Book Creator

סביבות חיים של בעלי חיים

by הדס

Pages 4 and 5 of 5

Loading...
הצמחים ובעלי החיים ששרדו הצליחו לעשות זאת מכיוון שהיו מותאמים ביותר לתנאי הסביבה, כלומר, הסתגלו לשינויי מזג האוויר, מצאו מזון ומים, התמודדו עם סכנות שונות ובעיקר הצליחו להתרבות. מדור לדור שורדים רק אלו שסך כל התכונות שלהם, העוברות בתורשה, הופכות אותם למותאמים יותר ולמוצלחים יותר.
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_93/subjects_538/
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
כתוצאה מרבייה וממוטציות (שינויים בגורמי התורשה) נולדים בעלי חיים כשהם שונים מעט זה מזה וגם מהוריהם. אלה שהם בעלי תכונות העושות אותם עמידים ומותאמים לחיים יותר מאחרים הם אלו שישרדו לאורך הדורות, מכיוון שהתאמותיהם לסביבת החיים הטבעית שלהם הן המוצלחות ביותר. תהליך זה של "סינון" והשרדות בעלי החיים המותאמים נקרא הברירה הטבעית.
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_93/subjects_2625/
Loading...

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator