Book Creator

คอมพิวเตอร์

by 065 Cream Sasitorn Chuled

Pages 4 and 5 of 6

Loading...
3.เครือข่ายระดับเมือง
Loading...
เครือข่ายระดับเมือง ( Metropolitan Area Network : MAN ) เป็น
กลุ่มของเครือข่าย LAN ที่นำมาเชื่อมต่อกันเป็นวง ที่ใหญ่ขึ้นภายในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้งานให้ครอบคลุมเมืองทั้งเมือง ซึ่งอาจเป็นเครือข่ายเดียวกัน เช่น เครือข่ายเคเบิลทีวี หรืออาจเป็นการรวมเครือข่ายกัน ของเครือข่าย LAN หลาย ๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน
Loading...
Loading...
ผังเครือข่ายระดับเมือง
Loading...
4.เครือข่ายระดับประเภท
Loading...
 เครือข่ายระดับประเทศ ( Wide Area Network : WAN) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ มีการติดต่อต่อสื่อสารกันในบริเวณกว้าง เช่น เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ การสร้างเครือข่ายระยะไกลจึงต้องอาศัยระบบบริการข่ายสายสาธารณะ เช่น ใช้สายวงจรเช่าจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย ใช้วงจรสื่อสารผ่านดาวเทียม ใช้วงจรสื่อสารเฉพาะกิจที่มีให้บริการแบบสาธารณะ เครือข่ายแวนจึงเป็นเครือข่ายที่ใช้กับองค์การที่มีสาขาห่างไกลและต้องการเชื่อมสาขาเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เช่น ธนาคาร มีสาขาทั่วประเทศ มีบริการรับฝากและถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม

Loading...
ผังเครือข่ายระดับประเภท
Loading...

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator