Book Creator

สมาชิกในครอบครัวมีกี่คน

by รัตนาภรณ์ พลายพลึก

Cover

Loading...

你 家 有 几 口 人?
Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?
ครอบครัวคุณมีกี่คน
Loading...
Untitled Design
คำนำ
ผู้จัดทำ
Untitled Design
น.ส.รัตนาภรณ์ พลายพลึก
TCL 6457100244
Rounded Rectangle
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E- Book)เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนแห่งอนาคต ED 62243 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย คำศัพท์ บทสนทนา ไวยากรณ์
และแบบฝึกหัด ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ผู้ที่สนใจเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวได้อย่างถูกต้องและนำไปปรับใช้ในการเรียนได้ทั้งนี้หากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยนะที่นี้ขอบคุณค่ะ
ผู้จัดทำ
รัตนาภรณ์ พลายพลึก
Untitled Design
คำนำ
ผู้จัดทำ
Untitled Design
น.ส.รัตนาภรณ์ พลายพลึก
TCL 6457100244
Rounded Rectangle
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E- Book)เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนแห่งอนาคต ED 62243 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย คำศัพท์ บทสนทนา ไวยากรณ์
และแบบฝึกหัด ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ผู้ที่สนใจเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวได้อย่างถูกต้องและนำไปปรับใช้ในการเรียนได้ทั้งนี้หากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยนะที่นี้ขอบคุณค่ะ
ผู้จัดทำ
รัตนาภรณ์ พลายพลึก
Untitled Design
เเนะนำการใช้งาน
คลิกเพื่อกลับไปด้านหน้า
Untitled Design
Untitled Design
คลิกเพื่อไปหน้าถัดไป
คำศัพท์
生词
คลิกเพื่อกลับไปหน้าหลัก
Untitled Design
คลิกเพื่อฟังเสียง
Untitled Design
PrevNext