Book Creator

สมาชิกในครอบครัวมีกี่คน

by รัตนาภรณ์ พลายพลึก

Pages 2 and 3 of 45


你 家 有 几 口 人?
Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?
ครอบครัวคุณมีกี่คน
Loading...
Untitled Design
Loading...
ผู้จัดทำ
Loading...
น.ส.รัตนาภรณ์ พลายพลึก
TCL 6457100244
Loading...
Rounded Rectangle
Loading...
Loading...
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E- Book)เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนแห่งอนาคต ED 62243 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย คำศัพท์ บทสนทนา ไวยากรณ์
และแบบฝึกหัด ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ผู้ที่สนใจเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวได้อย่างถูกต้องและนำไปปรับใช้ในการเรียนได้ทั้งนี้หากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยนะที่นี้ขอบคุณค่ะ
Loading...
คำนำ
Loading...
Untitled Design
Loading...
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E- Book)เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนแห่งอนาคต ED 62243 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย คำศัพท์ บทสนทนา ไวยากรณ์
และแบบฝึกหัด ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ผู้ที่สนใจเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวได้อย่างถูกต้องและนำไปปรับใช้ในการเรียนได้ทั้งนี้หากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยนะที่นี้ขอบคุณค่ะ
Loading...
ผู้จัดทำ
รัตนาภรณ์ พลายพลึก
Untitled Design
เเนะนำวิธีการใช้งาน
Untitled Design
เเนะนำการใช้งาน
คลิกเพื่อกลับไปด้านหน้า
Untitled Design
คลิกเพื่อไปหน้าถัดไป
คลิกเพื่อกลับไปหน้าหลัก
คลิกเพื่อฟังเสียง
Untitled Design
Untitled Design
คำศัพท์
生词
คลิกเพื่อกลับไปหน้าหลัก
Untitled Design
Untitled Design
Untitled Design
คำศัพท์
คำศัพท์

kǒu
ลักษณะคำนามเเทนจำนวนคน

rén
คน
哥哥
gē ge
พี่ชาย
姐姐
jiě jie
น้องสาว
PrevNext