Book Creator

Какво научих по български език в първи клас

by Tania Milashka

Pages 2 and 3 of 49

КАКВО НАУЧИХ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ПЪРВИ КЛАС?
Loading...
АЗБУКА
Всички букви, с които се означават звуковете в българския език, образуват нашата азбука.
Българската азбука се състои от 30 букви. Тя е създадена от Светите братя Кирил и Методий.
Буквите в азбуката са подредени по определен начин. Този ред се нарича азбучен ред.
Loading...
Loading...
ЗВУК И БУКВА
Звуковете се изговарят и чуват.
Буквите се пишат и четат. Буквите биват печатни и ръкописни, главни и малки.
В българския език звуковият и буквеният състав невинаги съвпада:
Буквите Щ, Ю, Я съдържат два звука;
Буква ь не съдържа звук. Буква Ер малък - ь е една от 30 букви в азбуката. Прилича на буква Ъ /Ер голям/, но няма байраче. Това е единствената буква, която НЯМА собствен звук. Среща се само като малка печатна или малка ръкописна буква. НЯМА главна буква ь. Тази интересна буква не можете да я видите никога да стои в началото на думата или в края. Тя се намира винаги след съгласен звук и здраво държи след себе си буквата на гласния звук о. В думите ще я срещнете винаги заедно с буквата на гласния звук о – образува буквосъчетание – ьо.
ГЛАСНИ И СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ
Гласните звукове в българския език са 6: а, ъ, о, у, е, и. Те съдържат само глас, чуват се и се изговарят ясно и самостоятелно, образуват сричка и носят ударението в думата.

Съгласните звукове в българския език са: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, дж, дз. Съдържат само шум или шум и глас, не могат да образуват сричка.
Звучните съгласни са: б, в, г, д, ж, з, й, л, м, н, р, дж, дз.
Беззвучни съгласни са: к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш.
PrevNext