Book Creator

Cwestiynau Cyffredinol

by Ysgol Bro Gwaun

Cover

Loading...
Ysgol Bro Gwaun
Loading...
Cwestiynau Cyffredinol
Loading...
Croeso i Ysgol Bro Gwaun
Uwch Swyddogion 2021-22

'Angori doeth, dyfodol disglair'
'Wise roots, bright future'
Yn y llyfryn hwn rydym wedi ateb cwestiynau cyffredinol a ofynnir gan ddisgyblion cynradd, rhieni a gwarcheidwaid. Byddem yn croesawu unrhyw gwestiynau pellach pe na baech yn dod o hyd iddynt yma. Cysylltwch â ni.

Gyda phwy y gallaf gysylltu i gael cefnogaeth?

Yr arweinydd ar gyfer trosglwyddo a Rheolwr Cynnydd Blwyddyn 7 yw Mrs Emma Bowen. Gellir cysylltu â hi trwy e-bost emma.bowen@ysgolbrogwaun.com
Os hoffech drafod unrhyw anghenion dysgu ychwanegol, ein ALNCO yw Miss Rhian Lewis. Gellir cysylltu â hi trwy rhian.lewis@ysgolbrogwaun.com
I trafod cymorth trosglwyddo pellach, ffoniwch yr ysgol ar 01348 872268 a byddwn yn falch iawn o ateb eich cwestiynau.
Sut mae cymryd rhan mewn gweithgareddau trosglwyddo?

Mae gweithgareddau trosglwyddo yn rhedeg ar-lein ar hyn o bryd. Mae disgyblion o bob ysgol gynradd sy'n rhan o glwstwr Bro Gwaun, ac eraill sydd wedi cysylltu’n benodol, wedi cael eu gwahodd i ymuno â’n ‘Google Classroom trosglwyddo’ trwy eu cyfrifon hwb. Yma, mae heriau yn cael eu gosod bob pythefnos gan adrannau / meysydd dysgu, mae fideos grid fflip yn cael eu postio gan staff, ac rydyn ni'n cael sgyrsiau a'r cyfle i cyflwyno ein hunain. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich gwahodd yn bersonol i'r ysgol pan fyddwn yn gallu gwneud hynny.
Sut mae cael gwybod am gludiant ysgol?

Mae cludiant ar gael i bob plentyn sy'n byw yn y dalgylch. Trefnir cludiant trwy Gyngor Sir Penfro. Byddant yn cysylltu yn dilyn eich penderfyniad ynghylch lleoliad ysgol. Rhoddir tocynnau bws ar ddiwedd tymor yr haf am y flwyddyn i ddod. Mae tocynnau bws gostyngedig hefyd ar gael i'r rhai sy'n ymuno â ni o'r tu allan i'r dalgylch.
PrevNext