Book Creator

Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa - Englanti

by VIP-verkosto

Pages 2 and 3 of 33

Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa
School attendance and support for learning in Finland
Loading...
Tämä opas kertoo lapsen koulunkäynnistä Suomessa.

Opas sisältää käännökset yleisimmillä Suomessa käytössä olevilla kielillä.

Opas on kirjoitettu selkeällä kielellä.

Lähteinä on käytetty Opetushallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä. 
Loading...
This guide describes the child's school attendance in Finland.

The guide contains translations in the most common languages spoken in Finland.

The guide has been written in clear language.

The sources used for the guide are instructions and regulations of the Finnish National Agency for Education. 
Loading...
2
Loading...
Sisällys
Loading...
Contents
Loading...
Esiopetus ja oppivelvollisuus

Perustietoa suomalaisesta koulusta

Oppiaineittain järjestettävä opetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

Oppimisen tukeen liittyvät neuvottelut ja asiakirjat

Arviointi
Loading...
4

9

15

20

24


29
Loading...
Pre-primary education
and compulsory education

Basic information on
Finnish comprehensive school
               
Instruction organised
by subjects

Support for learning
and school attendance

Negotiations and documents related to the support
for learning

Assessment
Loading...
3
Comic Panel 1
Esiopetus ja oppivelvollisuus 
Pre-primary
education and compulsory education
4
Suomessa on lakiin perustuva oppivelvollisuus.  

Jokaisen lapsen on osallistuttava esiopetukseen ja suoritettava perusopetuksen opinnot. 
Finland has compulsory education required by law.

Each child must participate in pre-primary education and complete basic education. 
5
Esiopetus kestää yleensä yhden vuoden.  
 
Esiopetusta järjestetään päiväkodissa, koulussa tai jossain muussa siihen sopivassa paikassa.  
Pre-primary education usually lasts one year.

Pre-primary education is organised in a day-care centre, school or some other suitable place.
6
Perusopetus ja oppivelvollisuus alkavat yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta.

Perusopetus kestää yleensä yhdeksän vuotta eli luokat 1–9.
7.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Basic education and compulsory education usually begin in the year of the child’s seventh birthday.

Basic education usually lasts nine years, from grade 1 to grade 9.
7
Oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että lapsi osallistuu perusopetukseen tai saa perusopetuksen oppimäärän tiedot muulla tavalla.  
 
Oppivelvollisuus jatkuu myös perusopetuksen jälkeen. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai opiskelija on suorittanut ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. 
 
Huoltajalla on vastuu, että lapsi suorittaa oppivelvollisuutensa. 
Compulsory education means that the child participates in basic education or obtains the knowledge corresponding to the basic education syllabus in some other way.

Compulsory education continues also after basic education. Compulsory education ends when the student turns 18 or has completed the matriculation examination or a vocational qualification.

The guardian is responsible for making sure that the child completes compulsory education.
8
PrevNext