Book Creator

Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa - Albania

by VIP-verkosto

Cover

Loading...
Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa
Loading...
Mbështetje për ndjekjen e shkollimit dhe nxënjen e mësimit në Finlandë
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Tämä opas kertoo lapsen koulunkäynnistä Suomessa.

Opas sisältää käännökset yleisimmillä Suomessa käytössä olevilla kielillä.

Opas on kirjoitettu selkeällä kielellä.

Lähteinä on käytetty Opetushallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä. 
Ky udhëzues tregon për shkollimin e fëmijës tuaj në Finlandë.

Udhëzuesi përmban përkthimet në gjuhët që janë në përdorim më të shpeshtë në Finlandë.

Udhëzuesi është shkruar në gjuhën e qartë.

Të dhëna referente janë përdorur udhëzimet dhe përcaktimet e dhëna nga Ministria e Arsimit.
2
Sisällys
Përmbajtja
Esiopetus ja oppivelvollisuus

Perustietoa suomalaisesta koulusta

Oppiaineittain järjestettävä opetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

Oppimisen tukeen liittyvät neuvottelut ja asiakirjat

Arviointi
Arsimi parashkollor dhe arsimi i detyruar

Të dhëna bazë për sistemin shkollor finlandezë

Mësimdhënia e organizuar sipas lëndëve mësimore

Mbështetje për nxënjen e mësimit dhe ndjekjen shkollimit

Këshillimet dhe dokumentet lidhur me mbështetjen e nxënjes së mësimit

Vlerësimi
3
Comic Panel 1
Esiopetus ja oppivelvollisuus 
Arsimi parashkollor dhe arsimi i detyruar
4
Suomessa on lakiin perustuva oppivelvollisuus.  

Jokaisen lapsen on osallistuttava esiopetukseen ja suoritettava perusopetuksen opinnot. 
Në Finlandë, arsimi është i detyruar në bazë të ligjit.

Çdo fëmijë duhet të marrë pjesë në arsimin parashkollor dhe të përfundojë mësimet e arsimit fillor.
5
Esiopetus kestää yleensä yhden vuoden.  
 
Esiopetusta järjestetään päiväkodissa, koulussa tai jossain muussa siihen sopivassa paikassa.  
Arsimi parashkollor zgjatë në përgjithësi një vit.

Arsimi parashkollor organizohet në kopshtin për kujdesje ditore, në shkollë apo diku tjetër në një vend të përshtatshëm.
6
PrevNext