Book Creator

หารสั้น หารยาว

by PARAMIN LEELASART

Cover

Loading...
Loading...
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3
Loading...
Loading...
หารสั้น หารยาว
ความหมายของการหาร
การหาร การหารลงตัว การหารไม่ลงตัว
     การหาร คือ การแบ่งออกหรือเอาออกครั้งละเท่า ๆ กัน หลายๆ ครั้ง
จนได้ค่าเศษเป็น “0” เรียกว่า  
การหารลงตัว แต่ถ้าค่าเศษไม่เป็น “0” เรียกว่า การหารไม่ลงตัว
การนับลดครั้งละเท่าๆ กัน
เช่น การนับลดทีละ 2
มีตัวนับ 10  ตัว เราต้องหยิบออกทีละ 2 จำนวน 5 ครั้ง จึงจะหมด
การนับลดทีละ 3
มีตัวนับ 9 ตัว เมื่อหยิบออกทีละ 3 จำนวน 3 ครั้ง จึงจะหมด
การลบออกครั้งละเท่าๆ กัน
เช่น  มีดอกไม้ 18 ดอก จัดเป็นช่อ ช่อละ 6 ดอก จะได้ดอกไม้ทั้งหมดกี่ช่อ
จะเห็นว่า ดอกไม้ 18 ดอก จัดเป็นช่อ ช่อละ 6 ดอก จะได้ดอกไม้ทั้งหมด
3 ช่อ พอดี หรือจะใช้วิธีการลบออกครั้งละเท่าๆ กัน
จนกระทั่งได้ผลลัพธ์เป็น ศูนย์ ดังนี้
ฉะนั้น การลบออกครั้งละ 6 ได้ 3 ครั้ง จึงจะหมดพอดี ดังนั้น ดอกไม้ 18 ดอก จัดเป็นช่อ
ช่อละ 6 ดอก จะได้ดอกไม้ทั้งหมด 3 ช่อ พอดี
PrevNext