Book Creator

sunda sajak kel 1

by ANDIKA RAMADHAN

Cover

Loading...
Loading...
SAJAK SUNDA KELOMPOK 1
SALMAN IMADDUDIN
ANDHIKA RAMADAN
M TIJAN SUWANDI
M.RAJA FIRDAUS
YUNITA ENDAH
ISWATUN HASANAH
A. Wangenan Sajak Sunda

Sajak atawa dina basa Indonésia disebut puisi. Kecap puisi asalna tina basa Yunani poeima nu hartina 'nyieun' atawa poeisis 'prosés nyieun, penciptaan', dina basa Inggris disebut poem atawa poetry. Harti jembarna dina Énsiklopédia Indonésia (Tarigan, 1984) disebutkeun yén sajak téh hasil seni sastra nu kekecapanna disusun nyumponan sarat-sarat nu tangtu, bari nyumponan wirahma, sajak, jeung ayana kecap- kecap nu teu saujratna.

B. Ciri-ciri Sajak Sunda

I.A. Richards, saurang kritikus sastra nyebutkeun yén sajak mibanda maksud nu gembleng. Éta kegemblenganana téh lantaran ayana unsur- unsur nu jadi cirina nu mandiri, nu disebut ku Tarigan (1984: 9) minangka hakékat hiji sajak, atawa ku Sumardjo & Saini (1988:124) disebut minangka opat harti sajak.

Nu kahiji, ayana unsur inti poko masalah dina puisi, atawa nu disebut téma (sense). Téma téh hal-hal nu dicaritakeun dina hiji sajak, matak disebutna gé inti poko tina masalah diasongkeun.


A. Wangenan Sajak Sunda

Sajak atawa dina basa Indonésia disebut puisi. Kecap puisi asalna tina basa Yunani poeima nu hartina 'nyieun' atawa poeisis 'prosés nyieun, penciptaan', dina basa Inggris disebut poem atawa poetry. Harti jembarna dina Énsiklopédia Indonésia (Tarigan, 1984) disebutkeun yén sajak téh hasil seni sastra nu kekecapanna disusun nyumponan sarat-sarat nu tangtu, bari nyumponan wirahma, sajak, jeung ayana kecap- kecap nu teu saujratna.

B. Ciri-ciri Sajak Sunda

I.A. Richards, saurang kritikus sastra nyebutkeun yén sajak mibanda maksud nu gembleng. Éta kegemblenganana téh lantaran ayana unsur- unsur nu jadi cirina nu mandiri, nu disebut ku Tarigan (1984: 9) minangka hakékat hiji sajak, atawa ku Sumardjo & Saini (1988:124) disebut minangka opat harti sajak.

Nu kahiji, ayana unsur inti poko masalah dina puisi, atawa nu disebut téma (sense). Téma téh hal-hal nu dicaritakeun dina hiji sajak, matak disebutna gé inti poko tina masalah diasongkeun.


C. Rupa-rupa Sajak Sunda

Ditilik tina wangun jeung eusina, sajak téh rupa- rupa ayana. Sémi, (1984: 94-95) nyebutkeun yén rupa sajak nurutkeun wangun méntalna aya opat nu utama, nyaéta: épik, épik naratif, lirik, jeung dramatik. Tapi di dieu aya rupa sajak séjénna nu ditambahkeun, nyaéta: didaktis, satir, romansa, élégi, Odé, himne.

1) Sajak Épik

Sajak épik téh sajak panjang nu nyaritakeun tokoh-tokohna gagah perkosa ngabéla bebeneran. leu sajak nyaritakeun para pahlawan nu aya patalina jeung legenda, kepercayaan, atawa sajarah.
2) Sajak Naratif Sajak naratif nyaéta sajak nu ngagambarkeun kapahlawanan atawa kasangsaraan hirup nu karakter palakuna basajan. Dina ieu sajak ngandung suasana carita, lakon, perwatakan, Sétting, atawa runtuyan kajadian nu tangtu nepi ka saperti carita biasa dina wangun prosa, ngan ditulisna dina wangun sajak. Balada kaasup kana ieu sajak naratif ini. Kudu dibédakan antara folk ballad jeung literary ballad, minangka ragam sajak nu nyaritakeun kisah kahirupan manusa ku sifat-sifat kamanusaanna: kanyaahna, katimburuna, dengki, sieun, kahariwang, kasangsara, kabungah, cinta, jrrd

C. Rupa-rupa Sajak Sunda

Ditilik tina wangun jeung eusina, sajak téh rupa- rupa ayana. Sémi, (1984: 94-95) nyebutkeun yén rupa sajak nurutkeun wangun méntalna aya opat nu utama, nyaéta: épik, épik naratif, lirik, jeung dramatik. Tapi di dieu aya rupa sajak séjénna nu ditambahkeun, nyaéta: didaktis, satir, romansa, élégi, Odé, himne.

1) Sajak Épik

Sajak épik téh sajak panjang nu nyaritakeun tokoh-tokohna gagah perkosa ngabéla bebeneran. leu sajak nyaritakeun para pahlawan nu aya patalina jeung legenda, kepercayaan, atawa sajarah.
2) Sajak Naratif Sajak naratif nyaéta sajak nu ngagambarkeun kapahlawanan atawa kasangsaraan hirup nu karakter palakuna basajan. Dina ieu sajak ngandung suasana carita, lakon, perwatakan, Sétting, atawa runtuyan kajadian nu tangtu nepi ka saperti carita biasa dina wangun prosa, ngan ditulisna dina wangun sajak. Balada kaasup kana ieu sajak naratif ini. Kudu dibédakan antara folk ballad jeung literary ballad, minangka ragam sajak nu nyaritakeun kisah kahirupan manusa ku sifat-sifat kamanusaanna: kanyaahna, katimburuna, dengki, sieun, kahariwang, kasangsara, kabungah, cinta, jrrd

3) Sajak Lirik

Sajak lirik téh sajak nu ngébréhkeun eusining batin panyajakna. Tangtu baé lahirna ieu sajak dibarengan ku pangalaman, sikep, jeung suasana batin panyajakna. Sajak lirik kiwari nu loba ditulis ku panyajak Sunda.
Léngkah-léngkah Nulis Sajak Aya lima léngkah anu kudu dilaksanakeun dina nulis sajak. Tempo sawala unggal hambalan ieu di handap. 1. Nangtukeun Téma jeung Judul Léngkah munggaran nyaéta nangtukeun téma anu jadi référénsi pikeun nyieun sajak. Aya sababaraha jinis téma anu anjeun tiasa milih. Nanging, upami anjeun masih pemula, anjeun kedah milih topik anu cocog sareng kapentingan anjeun, contona, roman.

Tulisan ieu parantos dimuat dina Katadata.co.id kalayan judul "5 Léngkah Nulis Puisi anu Hadé sareng Bener",
PrevNext