Book Creator

การสร้างสื่อดิจิทัล

by สรสิช พุกจินดา

Pages 2 and 3 of 9

Loading...
ทำไมต้องเรียนวิชาการสร้างสื่อดิจิทัล
Loading...
ความหมายของสื่อดิจิทัล (Digital Media)
Loading...
ปัจจุบันความการรับส่งข้อมูลข่าวสารมีเพิ่มมากทั้งด้านปริมาณและด้านรูปแบบหรือชนิดของข้อมูลจึงทำให้มีการพัฒนาและขยายตัวของระบบสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นโครงข่ายข้อมูลแบบดิจิทัล (Digital Data Network) เป็นแนวทางหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการขยายตัวในยุคเริ่มแรกการรับส่งข้อมูลเป็นลักษณะการส่งข้อมูลแบบแอนะล็อก (Analog)ทั้งหมดเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทแทนที่ระบบแอนะล็อกเนื่องด้วยประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วแม่นยำและการจัดเก็บที่คงทนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้สะดวก
รูปแบบกระบวนการสื่อสารในระบบดิจิทัลมีลักษณะคล้ายคลึงกับกระบวนการสื่อสารทั่วไปประกอบด้วย ผู้ส่งสาร (Sender) ข้อมูลหรือสาร (Message) สื่อกลาง (Media) และผู้รับสาร (Receiver) เป็นการส่งข้อมูลหรือสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ส่วนตัวกลางทำหน้าที่ส่งสารก็คือสื่อความแตกต่างก็อยู่ตรงที่“สื่อกลาง” ของกระบวนการสื่อสารระบบดิจิทัลจะจัดเก็บและจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่ถูกบันทึกในรูปของรหัสดิจิทัลเท่านั้นดังนั้นในขั้นตอนการส่งสารจึงจำเป็นต้องแปลงสารให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่พร้อมจัดเก็บไว้ในสื่อกลางได้เสียก่อนและเมื่อสื่อทำการส่งสารดิจิทัลไปถึงผู้รับสารก็ต้องมีการเปลี่ยนสารดิจิทัลให้เป็นรูปแบบธรรมชาติอีกครั้งเพื่อผู้รับสารเข้าใจได้

Loading...
Loading...
หมายความว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานโดยใช้รหัสมาตรฐานดิจิทัลหรือถ้าทำความเข้าใจง่าย ๆ คือ ข้อมูลหรือข่าวสาร เช่นรูปภาพ วีดีทัศน์ เสียงเป็นต้น เมื่อรับเข้าจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลแบบระบบเลขฐานสอง (Binary Number) ตามรหัสมาตรฐานดิจิทัล ที่สามารถเก็บลงในตัวกลางแบบดิจิทัล(Digital Media) และเมื่อต้องการนากลับมาสู่รูปแบบเดิม (รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง)
จะต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเลขระบบฐานสองเหล่านี้ให้กลับไปเป็นรูปแบบเดิม(รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง) เช่นกัน ในหลายโอกาสที่คำว่า ดิจิทัล จะถูกเรียกแทนด้วยคำว่า “อี”(e-) ที่ย่อมาจากคำว่า อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic)เช่น อีเมล์ (E-mail) คือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊ค (E-book) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฯลฯDigital Media และ Multimedia ทั้งสองคำนี้อาจจะเรียกรวมว่าNew media ทั้งสองคำต่างก็มีความเกี่ยวโยงกัน
ถ้าลองคิดถึงสื่อที่มีลักษณะเป็นดิจิทัลส่วนใหญ่ล้วนเป็นสิ่งที่เราได้เคยใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน เช่นการพิมพ์ข้อความเพื่อส่งเมล์ การเปิดฟังเพลงด้วยคอมพิวเตอร์การชมภาพถ่ายที่เก็บในฮาร์ดดิสก์การชมภาพเคลื่อนไหวผ่านคอมพิวเตอร์การดูวิดีโอหรือการติดต่อสื่อสารสนทนาระหว่างบุคคลเป็นต้น ในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเรารับข้อมูลผ่านสื่อที่เป็นดิจิทัลทั้งสิ้นซึ่งก็คือ Multimedia หรือ New media ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

Loading...
ความหมายของสื่อดิจิทัล (Digital Media)
Loading...
หมายความว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานโดยใช้รหัสมาตรฐานดิจิทัลหรือถ้าทำความเข้าใจง่าย ๆ คือ ข้อมูลหรือข่าวสาร เช่นรูปภาพ วีดีทัศน์ เสียงเป็นต้น เมื่อรับเข้าจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลแบบระบบเลขฐานสอง (Binary Number) ตามรหัสมาตรฐานดิจิทัล ที่สามารถเก็บลงในตัวกลางแบบดิจิทัล(Digital Media) และเมื่อต้องการนากลับมาสู่รูปแบบเดิม (รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง)
จะต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเลขระบบฐานสองเหล่านี้ให้กลับไปเป็นรูปแบบเดิม(รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง) เช่นกัน ในหลายโอกาสที่คำว่า ดิจิทัล จะถูกเรียกแทนด้วยคำว่า “อี”(e-) ที่ย่อมาจากคำว่า อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic)เช่น อีเมล์ (E-mail) คือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊ค (E-book) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฯลฯDigital Media และ Multimedia ทั้งสองคำนี้อาจจะเรียกรวมว่าNew media ทั้งสองคำต่างก็มีความเกี่ยวโยงกัน
ถ้าลองคิดถึงสื่อที่มีลักษณะเป็นดิจิทัลส่วนใหญ่ล้วนเป็นสิ่งที่เราได้เคยใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน เช่นการพิมพ์ข้อความเพื่อส่งเมล์ การเปิดฟังเพลงด้วยคอมพิวเตอร์การชมภาพถ่ายที่เก็บในฮาร์ดดิสก์การชมภาพเคลื่อนไหวผ่านคอมพิวเตอร์การดูวิดีโอหรือการติดต่อสื่อสารสนทนาระหว่างบุคคลเป็นต้น ในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเรารับข้อมูลผ่านสื่อที่เป็นดิจิทัลทั้งสิ้นซึ่งก็คือ Multimedia หรือ New media ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

Loading...

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator