Book Creator

IZAKHI NEMIGAQO YOKUSETYENZISWA KOLWIMI .

by YAMKELA MENTE

Cover

Loading...
YAMKELA MENTE : 4 .
Loading...
IZAKHI NEMIGAQO YOKUSETYENZISWA KOLWIMI .
Loading...
CONTENT PAGE :
IPHEPHA 1 : UMFANEKISO .
IPHEPHA 2 : CONTENT PAGE .
IPHEPHA 3 : IZICHAZI .
IPHEPHA 4 : IZIBIZO KUNYE NEZICHASI .
IPHEPHA 5 : IZIHLANGANISI .
IPHEPHA 6 : RECORD .
IZICHAZI :
1 . LANGOKU .
2 . KAKHULU .
3 . KUHLE .
4 . KAKUHLE .
5 . KAMNANDI .
IZIBIZO KUNYE NEZICHASI .
IZIBIZO - amabhinqa .
Tata .
IZICHASI - Ibhinqa - umntu ongutata .
IZIHLANGANISI .
- KUBA .
- KUNYE .
- KODWA .
- KUBA .
RECORDING .
PrevNext