Book Creator

E MODUL

by NAYSILLA M

Pages 2 and 3 of 13

E MODUL B SUNDA
WAWANCARA
Rounded Rectangle
Kelompok 5
Ellipse;
Loading...
DAFTAR EUSI
Loading...
3.5. Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks wawancara.
4.5. Merancang, melakukan dan menyusun laporan wawancara dengan memperhatikan kesantunan berbahasa
Loading...
KI KD
TUJUAN
MATERI WAWANCARA
CONTOH WAWANCARA 
Rounded Rectangle
Loading...
Loading...
KI KD
Loading...
3.5. Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks wawancara.
4.5. Merancang, melakukan dan menyusun laporan wawancara dengan memperhatikan kesantunan berbahasa
Loading...
TUJUAN
Loading...
1. Siswa bisa maca jeung maham kana eusi teks wawancara.
2. Siswa bisa ngindentifikasi struktur wawancara.
3. Siswa bisa nyungsi padika wawancara jeung bisa ngalaksanakeun kagiatan wawancara.
4. Siswa bisa nyusun laporan wawancara kalawan merenah.
A. Materi Wawancara
Rounded Rectangle
Wawancara teh dina basa inggris interview, asal tina kecap inter (antara lolongrang) jeung view (paniten panempo). Nilik kana rucatan kecap kitu, wawancara teh bisa dihartikeun kagiatan guneman atawa tanya jawab antara dua urang atau leuwih sacara langsung atawa anu ngawawancara jeung nu diwawancara. Ku ayana kamekaran teknologi, wawancara ge busa dilaksanakeun jarak jauh ngaliwatan media internet anu disebut video conference
a. Bubuka
Bubuka dina wawancara gunana pikeun ngarahkeun naon naon nu rek didiskusikeun, sarta nu bakal dilakukeun dina wawancara. Bubuka teh perlu pikeun nyiptakeun hubungan abu hade antara nu ngawawancara jeung narasumberna

b. Eusi
Bagian eusi teh poko tina wawancara. Dina tahap ieu nu ngawawancara jeubg narasumber silih pairan jeung mere tanggapan, nanya jeung ngajawab. Cindekna, duanana keur aya dina inti kagiatan kalawan maksud jeung ugeran wawancara anu geus dijangjikeun ti anggalna.

c. Panutup
Ieu tahap teh mangrupa kagiatan nyindekeun jeung nutup wawancara. Dina panutup, sanggeus wawancarana cukup jeung geus direkam atawa diringkes eusi poko pokoan, tukut diterangkeun eta hasil wawancara teh bakal dikumahakeun.
B. Struktur Wawancara
Rounded Rectangle
a. Bubuka
Bubuka dina wawancara gunana pikeun ngarahkeun naon naon nu rek didiskusikeun, sarta nu bakal dilakukeun dina wawancara. Bubuka teh perlu pikeun nyiptakeun hubungan abu hade antara nu ngawawancara jeung narasumberna

b. Eusi
Bagian eusi teh poko tina wawancara. Dina tahap ieu nu ngawawancara jeubg narasumber silih pairan jeung mere tanggapan, nanya jeung ngajawab. Cindekna, duanana keur aya dina inti kagiatan kalawan maksud jeung ugeran wawancara anu geus dijangjikeun ti anggalna.

c. Panutup
Ieu tahap teh mangrupa kagiatan nyindekeun jeung nutup wawancara. Dina panutup, sanggeus wawancarana cukup jeung geus direkam atawa diringkes eusi poko pokoan, tukut diterangkeun eta hasil wawancara teh bakal dikumahakeun.
PrevNext