Book Creator

BÀI 9_ C3_HOA 11_CTST

by Nguyen Thi Dien

Cover

Loading...
BÀI 9. PHƯƠNG PHÁP TÁCH VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ
Loading...
PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT
(1) Nguyên tắc
Nguyên tắc: Chưng cất là phương pháp tách và tinh chế chất lỏng dựa trên sự khác nhau về nhiệt độ sôi của các chất trong hỗn hợp ở áp suất nhất định.
Cách tiến hành: Đun nóng hỗn hợp chất lỏng, chất nào có nhiệt độ sôi thấp hơn sẽ chuyển thành hơi sớm hơn và nhiều hơn. Sau đó làm lạnh, hơi ngưng tụ thành dạng lỏng chứa chủ yếu chất có nhiệt độ sôi thấp hơn.
Phương pháp chưng cất thường dùng để tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau.
PHƯƠNG PHÁP CHIẾT
(1) Nguyên tắc
Nguyên tắc: Chiết là phương pháp tách và tinh chế các chất từ hỗn hợp dựa trên độ hòa tan khác nhau của các chất đó trong hai môi trường không hòa tan vào nhau.
Cách tiến hành
Chất lỏng - lỏng
Chất lỏng - rắn
Phương pháp chiết được dùng để tách các chất có độ hòa tan khác nhau trong môi trường không tan vào nhau.
PHƯƠNG PHÁP KẾT TINH
Nguyên tắc kết tinh là phương pháp tác và tinh chế chất từ hỗn hợp chất rắn dựa trên độ tan khác nhau của các chất trong dung môi và sự thay đổi độ tan của chúng theo nhiệt độ.
PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ CỘT
Phương pháp sắc kí cột dùng để tách, tinh chế chất trong hỗn hợp dựa trên sự khác biệt về tốc độ di chuyển của các chất trong pha động khi tiếp xúc trực tiếp với một pha tĩnh do sự khác nhau khả năng hấp phụ trên pha tĩnh.

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext