Book Creator

Present Simple Tense Revison

by Vesela Karaminova

Cover

Loading...
Present Simple Tense
Loading...
Loading...
Excuse me, what time does the bus leave?
Thought Bubble
Loading...
Loading...
Loading...
The bus leaves at 10o'clock!
Thought Bubble
When we use present simple tense?
Кога използваме сегашно просто време?
Това време се използва за често повтарящи се действия в настоящето:   
  I usually go to school by bus.
За общоизвестни факти и събития:  
  The Earth moves round the Sun.
За състояние,характерно за подлога: 
   He plays tennis well.
Сегашно просто време се превежда в българския език със сегашно време.
Как се образуват съобщителните изречения?
Съобщителните /положителни/ изречения се образуват чрез подлог и основна форма на смисловия глагол-/инфинитив/.
I work.   You work.    We work.   They work.
I play.    You play.     We play.    They play.
I go.       You go.        We go.       They go.    
Какво трябва да запомним, когато предлога е в трето лице единствено число?
Thought Bubble
Ако подлогът е в трето лице ед.число- /He,She ,It /,то след смисловия глагол се поставя окончание-(S).
He works.       She works.           It works.
He plays.        She plays.            It plays.
He swims.      She swims.           It swims
Как се образуват отрицателните изречения?
За да се образуват отрицателните изречения ,е необходимо да се въведе спомагателният глагол-DO, a за трето лице ед.число-DOES,след който се поставя отрицателната частица-NOT.
Do not = Don’t
Does not = Doesn’t ( he, she ,it )
Как се образуват въпросителните изречения?
Въпросите на сегашно просто време се образуват чрез ИНВЕРСИЯ.
Инверсията е смяна на местата на спомагателния глагол и подлога.
Спомагателният глагол преминава пред подлога
Do I work?                 Does she work?
Do you play?             Does he play?
PrevNext