Book Creator

Competența de a învăța să înveți

by Mihaela Ţurcanu

Cover

Loading...
Competenţa „de a învăţă să înveţi”
Loading...
„Analfabetul de mîine nu va fi cel care nu ştie să scrie şi să citească, dar cel care nu va învăţa cum să înveţe.” (Alvin Toffler)
Loading...
*Prin competenţă avem în vedere un ansamblu integrat de capacităţi, cunoştinţe, atitudini exersate adecvat şi spontan în diferite situaţii, mobilizînd, reorganizînd resursele interne şi externe pentru atingerea scopului în contextul experienţei sociale autentice.
Loading...
Loading...
*Motivaţia şi încrederea sînt cruciale pentru această competenţă, care contribuie la managementul autodevenirii personale şi profesionale. Procesul de formare a competenţei de a învăţa să înveţi presupune o trecere succesivă, continuă a schimbărilor cantitative în calitative, cu reinterpretarea inevitabilă a experienţei acumulate anterior. Schimbările cantitative de la fiecare etapă asigură tranziţia spre etapa următoare, care declanşează schimbările calitative
*Pentru ca elevii să aibă claritate privind modelul de învăţare parcurs, etapele ERRE au fost suplimentate cu şase paşi exprimaţi în sarcini concrete:
1. Implică-te! (EVOCARE)
2. Informează-te! (REALIZARE A SENSULUI)
3. Procesează informaţia! (REALIZARE A SENSULUI)
4. Comunică şi decide! (REFLECŢIE)
5. Exprimă-ţi atitudinea! (REFLECŢIE)
6. Acţionează! ( EXTINDERE)
*La etapa Evocare, una dintre cele mai importante misiuni pentru profesor este de a implica elevul atît la nivel de acţiune, cît şi la nivel de gîndire. Implicarea se realizează iniţial individual, apoi în grupuri mici. Elevii exteriorizează experienţa anterioară, conturează schema lor cognitivă în raport cu ceea ce urmează să înveţe, comunică cu colegii pentru a o completa, realizînd, astfel, primul nivel de documentare. În aşa mod se creează un context favorabil pentru valorificarea experienţei proprii şi a colegilor, identificarea necesităţilor noi de învăţare şi, în baza lor, motivarea intrinsecă şi extrinsecă pentru acest proces. Elevilor li se propun, la fiecare oră, sarcini pentru pasul Implică-te!
*Reflecţia are o importanţă aparte în învăţare, deoarece este axată pe formarea atitudinilor, ceea ce condiţionează schimbări comportamentale. La această etapă, elevilor li se propun sarcini pornind de la două caracteristici semnificative ale reflecţiei în procesul de învăţare: 1. menţinerea implicării prin schimb sănătos de idei; se asigură prin pasul Comunică şi decide! (în unele situaţii, în funcţie de sarcina didactică, acest pas este aplicabil şi la etapa de realizare a sensului); 2. formarea şi exprimarea atitudinilor care facilitează restructurarea durabilă a schemelor cognitive iniţiale, realizată prin pasul Apreciază!. Elevii sînt pregătiţi pentru noi abordări comportamentale durabile. În cazul cînd procesul de învăţare finisează aici, există riscul că modelul comportamenal neexersat în diferite situaţii, simulate sau autentice, să fie uitat, nedevenind un comportament firesc în alte contexte, cu alte cuvinte – nu se va transforma în competenţă.
*Pentru a minimaliza acest risc, se propune etapa Extindere şi sarcinile ce ţin de Acţionează!. Astfel, elevul are posibilitatea de a face un transfer de cunoaştere şi a aplica cele însuşite la ore în situaţii de integrare simulate şi autentice, dezvoltîndu-şi competenţe care devin pe parcurs modele comportamentale obişnuite, fireşti
*Prin proiectarea unor iniţiative de a participa la acţiuni publice, lecţia derulează şi dincolo de cadrul şcolii, ca modalitate de dezvoltare a responsabilităţii civice, a spiritului de observare şi antrenare a creativităţii, în beneficiul comunităţii în care funcţionează şcoala. Aplicarea metodologiei descrise a evidenţiat următoarele: • Elevul îşi conturează un stil propriu de învăţare, care îl ajută să atingă noi performanţe, să îşi dezvolte noi competenţe. • Procesul de învăţare este înţeles mai bine de către elev, el are şansa de a fi realmente un partener adevărat pentru profesor, pe care, la rîndul său, îl acceptă ca partener. • Prin parcurgerea etapelor prezentate se va demonstra posibilitatea de a obţine rezultatul scontat în învăţare sub formă de competenţe. • Cadrul ERRE are o valoare metodologică incontestabilă, dar foarte multe depind de îndemînarea sau vocaţia dascălului. În acest sens, e nevoie de sprijinirea metodologiei la scară naţională şi organizarea de formări profesori.
PrevNext