Book Creator

רבייה וחיזור בעלי חיים

by קארין יהודה

Cover

Loading...
חיזור בין בעלי חיים
Loading...
Loading...
יוצרת הספר: קארין יהודה
רבייה ועונות השנה
Speech Bubble
ניתן לראות שרוב בעלי החיים והצמחים בארצנו מתרבים בעונת האביב.
מכאן ניתן ללמוד שיש קשר בין רבייה לתנאי הסביבה.
כדי להגיע לכדי רבייה זוויגית, צריך היצור החי למצוא בן זוג מתאים במין ובזוויג ובמוכנות לרבייה.
Speech Bubble
פגישות בני הזוג
כאשר הזכר והנקבה בוגרים, ובסביבה יש אותות שהגיע הזמן להתרבות, מתחיל השלב שבו הזכר והנקבה מחפשים ומוצאים זה את זה.
במינים רבים של בעלי חיים, ובייחוד במינים המשתייכים למחלקות העופות,
הזוחלים והיונקים, הנקבה היא שבוחרת את בן הזוג מבין כל הזכרים.
במקרים רבים הבחירה נעשית בעקבות תהליך של חיזור, שבו הזכרים שולחים מסרים לנקבות, והן מגיבות עליהם. זה תהליך של תקשורת, שבמהלכו הזכר והנקבה מאותתים זה לזה שהם שייכים לאותו המין שהם בוגרים, ואף מתאמים את זמן הרבייה. 
במקרים רבים הזכרים מפגינים את תכונותיהם, והנקבה בוחרת את המוצלח מכולם, כלומר, זה שיש לו הסיכויים הגבוהים ביותר להוליד צאצאים.
מינים שונים של בעלי חיים משתמשים בדרכי תקשורת שונות לזיהוי בני הזוג המתאימים:
•תקשורת חזותית (צורה, גודל, צבע, תנועה),
•תקשורת קולית
•תקשורת כימית (ריח).
כיצד בעלי חיים מוצאים את בני זוגם?
דו צורתיות מינית-
בבעלי חיים מסוימים, שונה הנקבה מן הזכר במראה החיצוני.
לדוגמא: הטווס והטווסה.

לבוש כלולות-
אצל בעלי חיים מסוימים הזכר והנקבה דומים זה לזה רוב ימות השנה, ורק בעונת הרבייה מופיעה דו-צורתיות מינית.

חיזור-
התנהגות של חיזור בבעלי חיים המעידה על מוכנות לרבייה.
נעשה ע"י- ריקוד, שירה, ריח, מגע ושינוי צבע הגוף.
סרטון מסכם צורות חיזור בטבע
PrevNext