Book Creator

ฮอร์โมนพืช

by Pichit Prueprak

Pages 2 and 3 of 12

ฮอร์โมนพืช
• คือสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นเองตามธรรมชาติในบริเวณอวัยวะหรือเนื้อเยื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นพืช ก่อนทำการเคลื่อนย้ายสารดังกล่าวไปยังเนื้อเยื่อเป้าหมาย เพื่อส่งสัญญาณในการเริ่มกระบวนการสร้าง ทำการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของพืช ทั้งด้านการเจริญเติบโตการงอกของเมล็ด การออกดอกออกผล และการผลัดใบ รวมไปถึงการยับยั้งการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาภายในต้นพืชนั้นๆ
ฮอร์โมนพืชแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่
1).ออกซิน (Auxin)
2).ไซโทไคนิน (Cytokinin)
2).จิบเบอเรลลิน (Gibberellin)
4).เอทิลีน (Ethylene)
5).กรดแอบไซซิก (Abscisic acid) 
Loading...
1).ออกซิน (Auxin)
Loading...
ออกซิน (Auxin)ออกซินเป็นฮอร์โมนพืชที่สร้างจากกลุ่มเซลล์เนื้อเยื่อเจริญบริเวณยอดอ่อน แล้วแพร่จากยอดอ่อนไปยังเซลล์อื่น ๆ ที่อยู่ด้านล่าง แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม

เเบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Natural and Synthetic Auxin
1.ออกซิน ธรรมชาติ (Natural Auxin)
2. ออกซิน สังเคราะห์ (Synthetic Auxin)
หน้าที่คือ
1. กระตุ้นเซลล์ของเนื้อเยื่อที่มีการยืดตัวให้ขยายขนาดทำให้เจริญเติบโตสูงขึ้น
2. ออกซินมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของตาข้าง
Loading...
Loading...
Speech Bubble
Loading...
~การศึกษาการตัดตาออ่นของพืช

Loading...
รูปแสดงการทดลองตัดยอดพืช
ก. ต้นที่เจริญตามปกติ
ข. ต้นที่ตัดยอดออก
ค. ต้นที่ตัดยอดออกแล้วนำชิ้นวุ้นที่มีออกซินมาวางไว้
Loading...
ก.
Loading...
ค.
Loading...
~การศึกษาความเข้มข้นของออกซิน
Loading...
Loading...
Loading...
ข.
Loading...
Loading...
Loading...
รูปการตอบสนองของราก ตา และลำต้น ต่อความเข้มข้นของออกซินระดับต่าง ๆ

สรุปว่า ถ้าออกซินเข้มข้นมาก จะยับยั้งการเจริญของตาแต่เมื่อตัดยอดออกไป จึงขาดแหล่งสร้างออกซินที่จะยับยั้งการเจริญของตาข้าง ทำให้ตาข้างเจริญได้ดี
Loading...
Loading...
Ellipse;
Loading...
ตำแหน่งที่สร้าง
Ellipse;
Loading...
หน้าท่ีต่อส่วนต่างๆของพืช
Loading...

1.เน้ือเยื่อเจริญปลาย ยอด
2. ใบอ่อน
3. เอ็มบริโอ
Loading...
Loading...
1.กระตุ้นการขยายตัวตามยาวของเซลล์
2.กระตุ้ยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของราก
3.ชะลอการหลุดร่วงของใบ
4. ยับยังการเจริญของตาข้าง 5.พัฒนารังไข่เป็นผลโดยไม่ต้องได้รับการ
ปฏิสนธิ
6. ควบคุม การเคลื่อนไหวของพืชโดยมีแสงเป็น
ตัวเร้า
7.ชะลอการหลุดร่วงของใบดอกผล
8. กระตุ้ยให้ สับปะรด มะม่วง ลิ้นจี่
Loading...
2).ไซโทไคนิน (Cytokinin)
•ไซโทไคนิน (Cytokinin) เป็นสารกระตุ้นการแบ่งเซลล์และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ โดยเฉพาะในส่วนของลำต้นและราก ส่งเสริมการสร้างและการเจริญของตาข้าง การแผ่กิ่งก้านสาขา และการงอกของเมล็ด อีกทั้งยังช่วยป้องกันการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ช่วยให้พืชผักผลไม้มีอายุยืนและสามารถรักษาความสดใหม่เอาไว้ได้ยาวนาน
Speech Bubble
Ellipse;
ตำแหน่งที่สร้าง
Ellipse;
หน้าที่ต่อส่วนต่างๆของพืช
1 . เนื้อเยื่อเจริญปลายราก
2. ผลอ่อน
1.กระตุ้นการแบ่งเซลล์
2.กระจุ้นการเกิดตาข้าง
3.ชะลอการสลายตัวของคลอโรฟิลล์
4. ช่วยในการเปิดปิดของปากใบ
5.ช่วยการสร้างโปรตีน RNAและDNA
3).จิบเบอเรลลิน (Gibberellin)
•จิบเบอเรลลิน (Gibberellin)เป็นสารที่ถูกสร้างขึ้นบริเวณยอดใบอ่อนและราก ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์พืช กระตุ้นการขยายตัวของเซลล์ช่วงระหว่างข้อทำให้ลำต้นยืดยาว กระตุ้นการงอกของเมล็ด การเจริญเติบโตของผล และควบคุมการเกิดเพศในดอกของพืชบางชนิด
Speech Bubble
Ellipse;
ตำแหน่งที่สร้าง
Ellipse;
หน้าที่ต่อส่วนต่างๆของพืช
1. เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อของพืช ใบเลี้ยงเดี่ยว
2.เน้ือเยื่อเจริญปลายยอด
3. ใบอ่อน
4. เอ็มบริโอ
1.กระนั้นการแบ่งตัวและเซลลข์ยายตัวตามยาว
2.กระนั้นการงอกของเมล็ด
3.กระนั้นการออกดอกของพืชบางชนิด
4.พัฒนารังไข่เป็นผลโดยไม่ต้องได้รับการปฏิสนธิ
5.ช่วยชะลอการหลดุร่วงของใบดอกผล
6. กระต้นให้สับปะรด มะม่วง ลิ้นจี่
ออกดอกเร็วข้ึนและพร้อมกัน
4).เอทิลีน (Ethylene)
เอทิลีน (Ethylene)เป็นฮอร์โมนพืชที่มีสภาพเป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้อง บทบาทที่สำคัญของเอทิลีนคือควบคุมกระบวนการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับความชรา การหลุดร่วงของใบ ดอก ผล และควบคุมการเจริญของพืชเมื่ออยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม เอทิลีนมีผลต่อต้นกล้าของถั่ว 3 ลักษณะ (Triple response) ได้แก่ ยับยั้งความสูงของลำต้น ลำต้นหนาขึ้น เพิ่มการเติบโตในแนวราบ นอกจากนั้น ยังพบว่าการแผ่ขยายของแผ่นใบถูกยับยั้ง ส่วนเหนือใบเลี้ยงมีลักษณะโค้งงอเป็นตะขอ 
Speech Bubble
Ellipse;
ตำแหน่งที่สร้าง
Ellipse;
หน้าที่ต่อส่วนต่างๆของพืช
1.เนื้อเยื่อผลไม้ใกล้สุก
2.ใบแก่
3.บริเวณข้อ
1.เร่งการสุกของผลไม้
2.กระตุ้ยการหลุดร่วงของใบไม้
3.กระตุ้ยการออกดอกของพืชบางชนิดให้ออกดอกมากข้ึน
4. เร่ง การไหลของนํ้ายางพารา
5. ยับยังการเคลื่อนย้ายของออกซิเจนจากส่วนยอดลงสู่ส่วนล่าง
5).กรดแอบไซซิก(Abscisic acid)
หรือABAมีสูตรว่าC15H20O4 เป็นสารท่ีประกอบด้วยสารเคมี ที่ปกติผิลตจากคลอโรพลาสต์ที่ใบพืช โดยเฉพาะเมื่อพืชอยู่ในภาวะเครียด
โดยทั่วไปแล้วกรดแอบไซซิกจะออกฤทธ์ิยับยังการเจรญิเติบโตของพืชทกให้พืชทนต่อสภาวะเครยีดต่างๆได้ดีและมีบทบาทในการเจรญิพัฒนาของเอ็มบริโอ รวมทั้งการพักตัวของเมล็ดและของตาพืช
Speech Bubble
Ellipse;
ตำแหน่งที่สร้าง
Ellipse;
1. ลำต้น
2. ผลดิบ
3. ราก
4. ใบแก่
หน้าที่ต่อส่วนต่างๆของพืช
1. ยับยังการเจรญิเติบโตของตา
2. การปิดเปิดของปากใบ
3.กระนั้นการหลดุร่วงของใบ
4. ยับยังการงอกของเมล็ด
PrevNext