Book Creator

DETETO NA 6 GODINI

by Darina Simeonova

Cover

Loading...
ДЕТЕТО НА 6 ГОДИНИ В IV ГРУПА
Loading...
Loading...
Loading...
група ,,Мики Маус''
ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ
Български език
1. Назовава точния си адрес. Притежава необходимия речник за описване на места и посоки, съставя описателен текст за "маршрут" до вкъщи.
2 .  Разбира и използва думи с абстрактно значение
3.    Разказва кратки истории, като използва подходящ "времеви речник" с помощта на учителя по зададени опорни въпроси
4.    Конструира сложни изречения по нагледна и словесна основа. Различава дума, изречение и текст.
5.    Определя брой на звуците в дума. Определя звука в началото и в края на думата
6.    Разпознава и назовава графични знаци. Демонстрира начални графични умения
7.  Определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение. Съотнася постъпките на герои от литературно произведение към собствения си опит.
8.  Преразказва приказка или разказ, като импровизира реплики и използва подходящи невербални средства за комуникация. 

МАТЕМАТИКА
1.    Брои до десет в прав и обратен ред, отброява предмети до десет. Подрежда редицата на числата до 10
2.    Определя броя на обекти до десет и ги свързва с цифрата на съответното число. Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества
3.    Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група
4.    Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина
5.    Определя пространствените отношения (вътре, вън, между, затворено, отворено) и взаимно разположение на обекти (отляво, отдясно)
6.    Познава, назовава и подрежда дните на седмицата, месеците на година, сезоните в тяхната последователност.
7.    Познава предназначението на часовника като уред за измерване на времето.
8.    Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични фигури, графично възпроизвежда геометрични фигури.
9.     Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат. Проявява толерантност към деца и възрастни с различия.
ОКОЛЕН СВЯТ
1.    Има конкретна представа за "социалната роля" ученик. Има представи за училище и учебни пособия.
2.    Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората. Сравнява и описва състояние на здраве и болест.
3.    Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции. Разпознава националния химн и реагира, като изразява национална гордост и отдава почит.
4.    Има представи за промените в поведението на някои животни в различните сезони.
5.    Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията
6.    Описва и обяснява природозащитни инициативи на деца и възрастни.
Изкуство
1.    Разпознава и описва произведения на различни видове изобразителни изкуства. Има представа за народно творчество.
2.    Възпроизвежда фигура, знак, прави и криви линии и елементи от знаци. Използва и съчетава изобразителни материали - молив, пастел, бои и техники за конструиране и моделиране.
3.    Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване, апликиране и моделиране.

Конструкции и технологии
1.    Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти
2.    Реже хартия и картон, прегъва последователно, съединява елементи чрез лепене
3.    Познава начини за самообслужване и спазване реда вкъщи и в детската градина. Самостоятелно подрежда и поддържа реда, чистотата на личните си вещи, играчки и материали вкъщи и в детската градина
4.    Посочва важни за децата пътни знаци на кръстовище и обяснява нормите за безопасно придвижване по пътна маркировка. Има представа за предназначението на някои домашни електроуреди и правилата за безопасност.
PrevNext