Book Creator

ލޫތުގެ ޖަނަވާރު ބަގީޗާ

by Aishath Fathiza

Cover

Loading...
ލޫތުގެ ޖަނަވާރު ބަގީޗާ
Loading...
Loading...
ފޮތް ލިޔުނީ : ޢައިޝަތު ފާތިޒާ

އެއްދުވަހަކު ލޫތު މަންމަ އާއިއެކު ޖަނަވާރު ބަގީޗާ ބަލާލަން ދިޔައެވެ
ލޫތު ޖަނަވާރުތައް ފެނިފައި ވަރަށް ހައިރާންވިއެވެ. އަދި މަންމަ އާއި ސުވާލު ކުރަން ފެށިއެވެ.
" މަންމާ މަންމާ މަންމާ އެއީ ކޯޗެއް؟ "
".....މަންމަ ބުންޏެވެ. " ދަރިފުޅާ އެއީ އެތެއް
" މަންމާ މަންމާ އެއީ ކޯޗެއް ؟ "
".....މަންމަ ބުންޏެވެ. " ދަރިފުޅާ އެއީ ޒަރާފާ އެއް
މަންމާ މަންމާ އެއިނީ ކޯޗެއް؟
".....މަންމަ ބުންޏެވެ. " ދަރިފުޅާ އެއީ އަސްދޫންޏެއް
" މަންމާ މަންމާ އެ އުދުހެނީ ކޯޗެއް؟"
".....މަންމަ ބުންޏެ. " ދަރިފުޅާ އެއުދުހެނީ ކޮކާ ތަކެއް
PrevNext