Book Creator

ภาษาไทย

by 23.042 วิภาวี คชวงษ์

Cover

Loading...
ภาษาไทยหรรษา
Loading...
Loading...
จัดทำโดย
นางสาววิภาวี คชวงษ์
Loading...
Loading...
Comic Panel 1
มาตราตัวสะกด มีทั้งที่ใช้ตัวสะกดตรงแม่ และมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงแม่
การเรียนรู้มาตราตัวสะกดต่างๆ ทำให้เขียนและอ่านคำได้ถูกต้อง
Comic Panel 4
มาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ในแม่ ก กา ทำให้แม่ ก กา มีตัวสะกด เช่น มี เมื่อประสมกับ ด ลายเป็น มีด เป็นต้น
Comic Panel 1
มาตรา ก กา หรือแม่ ก กา คือ คำหรือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด เช่น มา เสือ ตัว มือ เสีย ดำ ฯลฯ ส่วนมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด ๘ แม่ คือ กก กด กบ กม เกย เกอว กง กน แบ่งได้ดังนี้
๑. มาตราตัวสะกดตรงแม่ ใช้ตัวสะกดตัวเดียว มี มาตรา คือ
แม่กง ใช้ ง สะกด เช่น หาง ปลิง สอง งง แรง ฯลฯ
แม่กม ใช้ ม สะกด เช่น ลม แต้ม โสม มุม งอม สนาม ฯลฯ
แม่เกย ใช้ ย สะกด เช่น สาย ลอย โปรย เฉย ปุ๋ย ฯลฯ
แม่เกอว ใช้ ว สะกด เช่น แห้ว กาว เปรี้ยว เปลว ฯลฯ
Comic Panel 2
๒. มาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่ มีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกัน เพราะออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกัน มี มาตรา คือ
แม่กน ใช้ น ญ ณ ร ล ฬ สะกด เช่น นาน วิญญาณ วานร ฯลฯ
แม่กก ใช้ ก ข ค ฆ สะกด เช่น ปัก เลข วิหค เมฆ ฯลฯ
แม่กด ใช้ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด เช่น แปด ก๊าซ บงกช ฯลฯ
แม่กบ ใช้ บ ป ภ พ ฟ สะกด เช่น กลับ บาป กราฟ ฯลฯ
Comic Panel 3
Comic Panel 1
มาตราแม่ กก เป็นคำที่ประสมกับสระต่างๆ และมี ก เป็นตัวสะกด เช่น ผัก นก เลือก นอกจากนี้ คำที่ประสมสระต่างๆ และมี ข ค ฆ เป็นตัวสะกดและอ่านอ่านออกเสียงอย่าง ก สะกด ก็เป็นคำในมาตรากก เช่น สุนัข โชค เมฆ
บทกลอนแม่กก 
นกแสกนกกระสา                แกรก ๆ มาเวลาดึก
น้ำมากแลน้ำลึก                  แลน้ำหมึกแลน้ำหมาก
ปลาอุกปลาดุกดัก               แลปักหลักแลครกสาก
ชักเสาเอาเชือกลาก            จะผูกจากให้จักตอก
ปลูกกี่ไว้ทอหูก                    ลูกมะดูกลูกมะกอก
ไม้แตกให้ใส่ปลอก              ไม้กระบอกแลดอกบุก
Comic Panel 1
  มาตราตัวสะกดแม่ กง คือ คำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ง เป็นตัวสะกด เช่น กลอง ธง กลาง เตียง กางเกง ลิง ผึ้ง ร้องเพลง แป้ง แกง แห้งแล้ง เป็นต้น  
บทกลอนแม่ กง
เรื่องกงดูจงแจ้ง ลูกมะแว้งแตงฟักทอง
ลูกตำลึงแลหนึ่งสอง ไม้กระบองแลกระบุง
กระถางโอ่งอ่างไห ทองแท่งใหญ่ใส่ไถ้ถุง
ยุงหนักต้องกางมุ้ง ไปเมืองกรุงรุ่งพรุ่งนี้
เพลงมาตราแม่ กด
(เนื้อร้องตามแบบสามัคคีชุมนุม)

มาตราสะกดแม่กด    จงจำให้หมด สิบแปดตัวมี 
ทั้ง จ ฉ เข้าที    กับ ช ช้าง ที่นำ ฌ เฌอ 
ซ โซ่ (ฎ) ชฎา (ฏ) ปฏัก  ช่างงามจริงนัก ฑ มณโฑ 
(ฒ) ผู้เฒ่า ฐ ฐานใหญ่โต ด เด็กเล็กโก้ เดินโซ (ต) เต่านา 
(ท) ทหารแบก (ถ) ถุง และ (ธ) ธง  ต่างมุ่งหน้าตรงไปที่ ศ ศาลา 
ส เสือร้ายอยู่ในพนา  ผู้มีเมตตา ษ ฤาษีอยู่ไพร 
มาตราตัวสะกดแม่กด    สิบแปดทั้งหมดจงจำเอาไว้ 
ขอเชิญมาท่องเร็วไว้ ไม่พลาดพลั้งไปเป็นคนเก่งเอย 
Comic Panel 2
มาตราแม่ กด คือคำที่ ด เป็นตัวสะกด และคำที่มีเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกดได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัชนะต่อไปนี้ คือ จ ฉ ช ฌ ซ ฎ ฏ ฑ ฒ ฐ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวสะกดแม่ กด
PrevNext