Book Creator

สมุดบันทึกใบลงเวลาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

by ศุภลักษณ์ บุญคง 083

Cover

Loading...
Loading...
รายงานการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานอนุรักษ์พลังงาน
Loading...
Loading...
จัดทำโดย
นางสาวศุภลักษณ์บุญคง
รหัสนักศึกษา 610112801083
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หมู่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คำนำ
E-Book เล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนในการอธิบาย
ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สำนักงาน
งานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อเก็บเกี่ยว
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเตรียม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดยจะประกอบไปด้วยข้อมูลของหน่วยงานและลักษณะงานที่
ได้รับมอบหมายในงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานและ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้ทำการรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานไว้
อย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะเข้าไปเตรียม
ฝึกประสมการณ์วิชาชีพในสานักงานงานอนุรักษ์พลังงาน

ข้าพเจ้าหวังว่า E-Book เล่มนี้จะเกิดประโยชน์
แก่ผู้ศึกษาการเตรียมฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งได้ศึกษา
บริบทของหน่วยงานและแนวทางในการ เลือกหน่วยงานใน
การฝึกประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
นางสาวศุภลักษณ์ บุญคง
ผู้จัดทำ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
หน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่ตั้ง

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หน่วยงาน งานอนุรักษ์พลังงาน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์


รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำวัน


ข้อดี

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
2
2
2
2
3
4
5
6
6
6
บทที่ 2 ลักษณะงานของการฝึกประสบการณ์
9
บทที่ 3 ข้อดี ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
17
17
18
ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก จ
19
21
23
26
31
บทที่ 1
บทนำ
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่ง ของภาคอีสาน และติด
1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 439 ถนนจิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เยื้องศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์บนเนื้อที่ 297 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา เดิมที่ดินแปลงนี้กองทัพอากาศใช้เป็นสนามบิน เมื่อเลิกใช้แล้ว กองทัพอากาศก็ยกที่ดินส่วนทางด้านทิศตะวันตกให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทบุรีรัมย์ ส่วนด้านทิศตะวันออกได้มอบให้จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล
3
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
3. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
4. อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
PrevNext