Book Creator

ADGD0210_MF1791

by Marc de Jaime

Cover

Loading...
Loading...
ADGD0210
Loading...
MICROEMPRESES
Loading...
MF 1792_3 Gestión de la prevención de riesgos laborales en
pequeños negocios
Comic Panel 1
Loading...
Loading...
CREACIÓ I GESTIÓ DE MICROEMPRESES 
MF1792_2 Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios
Gestionar la prevenció de riscos laborals en petits negocis.

C1: aplicar tècniques d'avaluació de riscos laborals vinculats a les condicions de treball generals i específiques de petits negocis, en funció de la naturalesa i activitat del negoci.

C2: aplicar tècniques de planificació i gestió de la prevenció de riscos laborals en petits negocis, i assegurar el compliment de les mesures preventives definides.

C3: determinar actuacions preventives efectives vinculades a l'ordre, neteja, senyalització i el manteniment general en petits negocis.


C4: aplicar tècniques d'actuació en situacions d'emergència i que necessitin primers auxilis, d'acord amb plans d'emergència, la normativa aplicable en el petit negoci i els protocols d'atenció sanitària bàsica.

C5: analitzar procediments de gestió de prevenció de riscos laborals adreçats a la promoció, motivació i conscienciació de treballadors/ores, de conformitat amb la planificació preventiva i la normativa vigent en petits negocis.

C6: analitzar les funcions, activitats i relacions –internes i externes– en un petit negoci amb els serveis de prevenció, en el marc de la normativa vigent.
Comic Panel 1
CONTINGUTS
1. Seguretat i salut en el treball
• Els riscos professionals.

• Els factors de risc.

• Els danys derivats del treball.

• Els accidents de treball.

• Les malalties professionals.

• Altres patologies derivades del treball.

• Els riscos relacionats amb les condicions de seguretat.

• Els riscos associats al medi ambient de treball.

• La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.

• Informació i formació en matèria preventiva.

• Els riscos lligats a les condicions de seguretat.

• Els riscos lligats al medi ambient de treball.

• La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.

• Avaluacions de riscos: tècniques d'identificació i valoració.

• Planificació de la prevenció de riscos laborals en petits negocis.

• Sistemes de control de riscos.

· Protecció col·lectiva i individual:

• Accions de prevenció, tècniques de mesura i utilització d'equips.

• Verificació de l'efectivitat d'accions de prevenció: elaboració de procediments senzills.
Comic Panel 1
CONTINGUTS
2. Gestió de la Prevenció de riscos en petits negocis o microempreses
• Instruments, mitjans, recursos propis i aliens.

• Representació dels treballadors/ores.

- Planificació de l'activitat preventiva.
• Assignació de responsabilitats.
• Coordinació i gestió amb serveis de prevenció aliens.

- Tipologia de serveis, característiques i modes de gestió.
- Documentació: recollida, elaboració i arxivament.
3. Riscos generals i actuacions preventives en els petits negocis o microempreses
• Ordre i neteja de les instal·lacions.

• Senyalització. Tipus.

• Control i manteniment d'equips i estris de treball.

• Ventilació i condicions termohigromètriques.

• Informació i instruccions de maneig d'eines i equips de treball.

• Formació bàsica, i específica si s’escau, en matèria de prevenció de riscos laborals.
PrevNext