Book Creator

Mise agus an Dineasar

by Lucy Bee

Cover

Loading...
Aon la bha mise a leughadh leabhar dineasair.
Aon la bha mise a leughadh leabhar dineasair.
Bha an dealan a dol ach bha solais agam. Bha e a dearrsadh.
Bha mise a ruith sa choille.
Bha an dealan a dol ach bha solais agam. Bha e a dearrsadh.
Bha mise a ruith sa choille.
Bha mi a’ cur an solas air a' mhathan.

Bha e ag eigheachd is ruith e air falbh.
PrevNext