Book Creator

Demers didactic centrat pe competențe

by Tomescu Andreea

Pages 2 and 3 of 6

DEMERS DIDACTIC
centrat pe competențe
Propunător: prof.înv.primar Tomescu Elena- Andreea

Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea tematică: Povești de toamnă
Clasa: a IV-a

Subiect: Textul literar narativ
Text suport- Ce le spun cocorilor? de Titel Constantinescu
DISCIPLINE IMPLICATE:
-Matematică şi explorarea mediului
-Educație civică
-Arte vizuale şi abilităţi practice
-Muzică şi mişcare

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂȚII: recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
Loading...
COMPETENȚE CHEIE VIZATE:
1.     Competențe de comunicare în limba română
-citirea în ritm propriu a textului, respectând semnele de punctuație (intonație corespunzătoare în variate forme- cu voce tare, în lanț, alternativă etc.);
-redarea întâmplărilor citite;
-formularea corectă a enunțurilor- întrebări/ răspunsuri
Joc- Ce văd? Ce aud? Ce simt?
-exprimarea unor opinii personale pe diferite teme
Exp. Cum crezi că arăta „ţara minunată” pe care şi-o închipuia cocorul cel mic?
2.     Competențe de comunicare în limbi străine
-audierea unui cântec în limba engleză despre păsări călătoare.
3.     Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii
-calcularea, pe baza unei hărți oferite în prealabil copiilor, a distanței dintre casă și școală a băiețelului di textul citit.
4.     Competențe digitale
-accesarea manualului digital;
-realizarea, cu ajutorul aplicației Canva, a unei invitații, adresate cocorilor, de a participa, spre exemplu, la o activitate școlară.
Loading...
5.      A învăța să înveți
-extragerea informațiilor dint textul citit și utilizarea acestora pentru a întocmi Harta textului.
6.      Competențe sociale și civice
-respectarea opiniei fiecărui coleg, folosind formule specifice (Apreciez/ Sunt de acord cu răspunsul colegului… dar aș mai adăuga faptul că…Aș completa răspunsul colegului cu… );
-interacțiunea cu membrii grupului.
7.      Spirit de inițiativă și antreprenoriat
Joc Micul jurnalist- interviu imaginar cu personajele îndrăgite.
8.     Sensibilizare și exprimare culturală
-vizionarea unui documentar cu păsări migratoare și compararea acestora cu personajele din text;
-realizarea unei expoziții, în sala de clasă, cu desene care ilustrează fragmentul preferat.
OBIECTIVE OPERATIONALE  
        La sfârșitul activității, elevii vor fi capabili:
O1- să citească în ritm propriu, corect, conștient, expresiv, fluent textul adoptând intonația impusă de semnele de punctuație ;
O2- să desprindă informații esențiale din textul citit;
O3- să povestească întâmplările dintr- un fragment al textului dat;
O4- să redacteze corect un bilet pe baza cerinței date .

STRATEGII DIDACTICE:                  
RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, observatia, exerciţiul, Ciorchinele, lectura predictivă/ explicativă, jocuri didactice/de rol (Vânătoarea de cuvinte, "Ce văd? Ce aud? Ce simt?", Micul jurnalist )
RESURSE MATERIALE: text-suport, prezentare Power-Point, invitația în format digital- aplicația Canva, fișe de lucru în format digital/letric, telefon mobil, laptop, videoproiector, manual digital, link-ul cântecului.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în echipă
RESURSE TEMPORALE: 50min.
RESURSE UMANE: 27 elevi
BIBLIOGRAFIE:
Programa școlară: OMEN 5003/02.12.2014
Iliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu, Vasile Molan- LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA , manual pentru clasa a IV-a , editura CD PRESS, București, 2021
Desfășurarea activității
Momentul organizatoric
Se asigură un climat educațional favorabil desfășurării activității.
Reactualizarea cunoştinţelor și deprinderilor 
Se verifica tema din punct de vedere calitativ și cantitativ.
Captarea atenției
Se vor extrage, din "săculețul magic", trei cuvinte (cocor, băiețel, școală) și se cere elevilor să se gândească la firul unei povești. Se ascultă opiniile acestora.
Anunţarea temei şi a obiectivelor
Se explică în termeni accesibili elevilor obiectivele urmărite pe parcursul activității. Se scriu la tablă, respectiv în caiete, data și titlul noii lecții- Ce le spun cocorilor? de Titel Constantinescu
Dirijarea învățării
Joc Vânătoarea de cuvinte- Se propune citirea cu atenție a textului. Se oferă fiecărui elev câte un post-it și se cere să scrie cuvântul, din cele cinci afișate la tablă, care nu se regăsește în text. Se exersează citirea conștientă a textului prin citirea cu erori de către învățător și identificarea cuvântului misterios, oferindu-se indicii de localizare a acestuia. Se propune citirea în lanț, ștafetă, apoi se trece la citirea explicativă a textului. 
Se prezintă la videoproiector imagini din text și se propune elevilor să răspundă la întrebările Ce văd? Ce aud? Ce simt? .
Se propune întocmirea Hărții textului.
Fixarea cunoștințelor
*RĂSPUNDE-ARUNCĂ-ÎNTREABĂ (formulare de întrebări și răspunsuri pe baza textului).
Elevii sunt solicitați să recunoască momentele descrise în imagini și să exprime opinii personale în ceea ce privește răspunsul la întrebarea „Cum crezi că arăta ţara minunată pe care şi-o închipuia cocorul cel mic?”.
Se solicită realizarea, în echipe de câte 5-6 copii, cu ajutorul aplicației Canva, a unei invitații adresate cocorilor, de a participa la una dintre activitățile lor școlare.
Din acest text, cel mai mult mi-a plăcut.........deoarece......
Asigurarea retenției și a transferului
Se propune vizionarea unui documentar despre păsări migratoare și se solicită compararea acestora cu personajele din text.
Independent, se propune calcularea, pe baza unei hărți oferite în prealabil copiilor, a distanței dintre casă și școală a băiețelului din textul citit.
Joc Micul jurnalist- interviu imaginar cu personajele îndrăgite. 
Elevii vor realiza desene care ilustrează fragmentul preferat. Creațiile se vor expune la loc vizibil, în sala de clasă.
Aprecieri finale
Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra participării elevilor la lecţie, precum şi asupra comportamentului lor pe parcursul orei.
Se audiază cântecul în limba engleză despre păsări călătoare.

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext