Book Creator

e-modul laporan kagiatan

by Andra ichsan

Cover

Loading...
E-MODUL
NYUSUN LAPORAN HASIL KAGIATAN
Loading...
Loading...
NGADEMEL KADAHARAN SUNDA
(CILOK)
DAPTAR EUSI

1. Harti Laporan Kagiatan
2. Ciri-Ciri Laporan Kagiatan
3. Struktur Laporan Kagiatan
4. Contoh Laporan Kagiatan Ngadamel Cilok :

A.) Bubuka
B.) Waktu Jeung Tempat
Kagiatan
C.) Pamilon
D.) Waragad
E.) Pedaran kagiatan jeung
hasil nu di cangkingna
F.) Kacindekan
G.) Bongbolongan

5. Video Praktek
6. Panutup
Kompetensi Dasar.

3.3. Menganalisis isi,struktur dan aspek kebahasaan laporan kagiatan
4.3. Menulis laporan kagiatan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan.
Tujuan Pangajaran

Siswa bisa nyieun rarancang jeung nyusun laporan kagiatan
1. Harti Laporan Kagiatan.


Laporan kagiatan mangrupa sajumlahing informasi anu disayogikeun ka atasan kalawan tujuan pikeun dipertanggungjawabkeun kana palaksanaan hiji kagiatan. Nyieun laporan kagiatan biasana dilakukeun nalika hiji kajadian atawa kagiatan geus réngsé.
2. Ciri-ciri Laporan Kagiatan.
A.) Diwangun ku tilu bagian, nya éta bubuka, eusi laporan, jeung panutup.

B.) Basa anu digunakeun jelas sangkan nu maca laporan kagiatan bisa maham kalawan bener tanpa nyieun persepsi.

C.) Ditulis sacara sistematis jeung runtut.
3. Struktur Laporan Kagiatan.
1.) Bubuka
2.) Waktu jeung tempat kagiatan
3.) Pamilon
4.) Waragad
5.) Pedaran kagiatan jeung hasil nu di cangkingna
6.) Panutup.
PrevNext