Book Creator

Историята на СУ "Отец Паисий"

by Desislava Hristova

Cover

Loading...
Loading...
Историята
на
СУ „Отец Паисий“
Град Самоков
Loading...
Loading...
Loading...
http://www.susamokov.bg/Това не е книга за крайната цел, това е книга за пътя.
Пътят на Иновативно Средно Училище „Отец Паисий“ - град Самоков
Училище за пример. 
Съдържание 

Глава I 
Разпределено лидерство в училище
Бърз преглед: 
Провеждане на ПУО срещи в училище;
Приложение на алгоритъм за успешно провеждане на екипни срещи на членовете на лидерския екип в училище;
Приложение на алгоритъм за вземане на екипни решения на различни нива в училище; 
Приложение на стратегия за делегиране на правомощия към по-широк кръг учители и ученици в училище;
Приложение на гъвкав лидерски подход спрямо ситуацията (компетентност и мотивация на изпълнителите) на различни нива (управленско, педагогическо) в училище;
Приложение на различните видове власт, упражнявани от членовете на лидерския екип в училището. 

Глава II 
Училищна култура 
Бърз преглед: 
Приложение на екипна визия и споделени ценности в училище
Приложение на план за празнуване на училищни истории, герои, ритуали и традиции
Приложение на стратегия за подобряване на благосъстоянието и развитието на всички в училище
Управление на конфликти в училището 
Управление на промяната в училището 

Глава III 
Добро преподаване
Бърз преглед: 
Приложение на съвременни, интерактивни методи на преподаване в училище
Активно включване на всички ученици в образователния процес
Приложение на центрирани върху ученика педагогически подходи
Приложение на разнообразни методи за проследяване и оценка на напредъка на учениците
Приложение на стратегии за планиране на образователния процес, гарантиращи постигането на заложените образователни цели

Глава IV
Включваща среда
Бърз преглед: 
Приложение на стратегия за активно включване на всички в училищния живот;
Приложение на инструменти и техники за осъзнаване, приемане и празнуване на различието (на ниво личност и на ниво група) в училище;
Приложение на инструменти и техники за осъзнаване и овладяване на стереотипи и предразсъдъци от страна на учители, ученици, съмишленици в училище;
Приложение на стратегия за надграждане на среда, осигуряваща емпатия и подкрепа за всички в училище; 
Приложение на инструменти и техники за насърчаване на социалната справедливост в училище;

Глава V 
Учеща организация
Бърз преглед: 
Приложение на стратегии за осигуряване на еднакво разбиране на всички за качествено преподаване в училище; 
Приложение на стратегии за получаване на обратна връзка и интегрирането ѝ при вземане на решения;
Приложение на системи за вземане на решения, които се базират на данни; 
Приложение на система за управление на качеството в училище; 
Мисия, визия и цели на СУ „Отец Паисий“

Нашата мисия
Ние образоваме и водим всеки ученик по пътя на неговото личностно развитие. У нашите деца възпитаваме любов, себеотдаденост към науката и смелост да преследват своите мечти, за по-доброто бъдеще, което искаме те да изградят.

Нашата визия
Без значение от средата, в която е израснал и възможностите на своите родители, всеки от нашите ученици има потенциал да бъде изобретателен, критичен и пълноправен член на българското общество. Съзнателно осигуряваме пълноценната среда, от която младите хора имат нужда, за да учат заедно, трупат опит и черпят вдъхновение едни от други.

Нашите цели
Да създадем чувство за отговорност у всеки един ученик към себе си, своето семейство и общност, желание за постоянно учене, чрез опит и комуникация. Да развиваме креативност, критичност и сътрудничество, както у децата, така и сред техните учители и родители. Да изградим постоянство и целенасоченост, любопитство и самостоятелност.
Глава I 
Разпределено лидерство в училище
Бърз преглед: 
Провеждане на ПУО срещи в училище;
Приложение на алгоритъм за успешно провеждане на екипни срещи на членовете на лидерския екип в училище;
Приложение на алгоритъм за вземане на екипни решения на различни нива в училище; 
Приложение на стратегия за делегиране на правомощия към по-широк кръг учители и ученици в училище;
Приложение на гъвкав лидерски подход спрямо ситуацията (компетентност и мотивация на изпълнителите) на различни нива (управленско, педагогическо) в училище;
Приложение на различните видове власт, упражнявани от членовете на лидерския екип в училището. 

Членове на лидерския екип в СУ „Отец Паисий“
град Самоков
ЗДУД
Славейка Будинова
ЗДАС
Нели Чалъкова
Директор
Лиляна Минкова
Педагогически съветник
Румяна Гамалова
Ръководител ИКТ
Десислава Христова
PrevNext