Book Creator

TATA CARA TAYAMUM

by Binti Karimah

Pages 2 and 3 of 25

Loading...
Kata Pengantar

Alhamdulillah segala puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT. yang
telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat
menyelesaikan E-Book ini.Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang
telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah dan zaman tidak berakhlak kepada
zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.
Loading...
Loading...
Kata Pengantar

Alhamdulillah segala puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT. yang
telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat
menyelesaikan E-Book ini.Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang
telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah dan zaman tidak berakhlak kepada
zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.
Loading...