Book Creator

Hidroksidi

by Илиана Минчева

Cover

Loading...
Хидроксиди, киселини и соли
Loading...
Хидроксиди
Хидроксиди - това са химични съединения, които се получават или могат да бъдат разглеждани като получени при взаимодействието на основен или амфотерен оксид с вода.
Разтворите във вода основни хидроксиди се наричат основи. При разтварянето си основите се дисоцират на метален катион (или амониев) и хидроксиден анион. От гледна точка на теорията за електролитна дисоциация това всъщност е определението за основа. Валентност на основа е понятие, което показва броя молове хидроксилни аниони, които се отделят при дисоциация на един мол от дадена основа. Например калиевата основа е едновалентна, а калциевата е двувалентна.
Основни хидроксиди - съответстват на химичните елементи със силно изразен метален характер, а също и на p-, d- и f-елементите със слабо изразен метален характер в нисшите им степени на окислени.
Амфотерни хидроксиди са неразтворими във вода и съответстват на p-, d- и f-елементите със слабо изразен метален характер в междинните (p-, d- и f-елементите) степени на окисление.
Киселини
Киселините са комплексни съединения, които включват водородни атоми, които имат способността да бъдат заместени от метални атоми и киселинен остатък. Киселините са електролити. Химичните свойства на киселините се определят от техния състав.

Киселините са класифицирани според различните характеристики:
1. Чрез броя на водородните атоми.
2. Чрез наличието на кислородни атоми.
3. Степента на дисоциация.
Киселини на Люис
Американският химик Гилбърт Люис предлага трето определение за киселина, което обхваща и реакции, със свойствата на тези между киселина и основа, но които не включват отдаване на протон. Киселина на Люис е вещество, което при реакция с основа на Люис приема електронна двойка от друго вещество. По този начин всички киселини на Брьонстед са и киселини на Люис, но не всички киселини на Люис са киселини на Брьонстед. Това се вижда в следния пример:
PrevNext