Book Creator

Razmnozhavane

by Илиана Минчева

Cover

Loading...
Размножаване при многоклетъчните организми
Loading...
Форми на размножаване
Loading...
Полово 
Loading...
Безполово 
Безполово размножаване
Тази форма на размножаване се е появила първа в еволюционното развитие на организмите. Размножаване, при което новия индивид произлиза от една или група соматични клетки на един родителски организъм и носи неговата наследствена информация, се нарича безполово размножаване. Единствен източник на генетична изменчивост при безполово размножаване са случайните мутации.
Безполовото размножаване води до вредни генетични мутации.
Това откритие може да обясни защо сексуалното размножаване изглежда е преобладаващия начин за предаване на генетичен материал, въпреки че безполовото размножаване е по-лесно и по-бързо.
Изследването показва, че когато камшичестоопашатите гущери преминават от полово към безполово размножаване, това е последвано от натрупване на вредни мутации в митохондриалния геном.
Изследователите проверяват тази теория като изучават род гущери с камшичеста опашка. Този род е изключително интересен, тъй като някои от тях се размножават безполово, а други полово.
Формата на безполово размножаване, която използват тези гущери, се нарича партеногенеза. При нея ембрионът може да расте и да се развива без оплождане от сперматозоиди.
Партеногенетичните линии натрупват мутации по-бързо от сексуалните.
Безполово размножаване при животните
Безполовото размножаване се наблюдава при някои безгръбначни животни. То се осъществява чрез пъпкуване, соматична ембриогенеза и партеногенеза.

Пъпкуване: 
Чрез пъпкуването се размножават някои мешести и плоски червеи. Върху родителския организъм се образува подутина, която нараства, отделя се и започва самостоятелен живот
Соматична ембриогенеза: 
Размножаване, при което новият организъм произлиза от една или група телесни клетки на родителския организъм. 
Партогенеза: 
Развитие на потомство от неоплодени яйца. Наблюдава се при плоски червеи, членестоноги и търтеите. 
Безполово размножаване при растенията
1. Образуване на спори
Спората е едноклетъчна репродуктивна единица, при която има ядро и малко цитоплазма. Спорите са с микроскопични размери, което облекчава тяхното разпространение чрез вятъра и насекомите. Чрез спори се размножават едноклетъчните, някои растения и гъби. Растенията, които се размножават са спори, се наричат спорове. Такива са някои водорасли, мъхове и папрати.

2. Вегетативно размножаване
Наблюдава се при много растителни видове. При него от растението се отделя част, обикновенно деференцирана, която дава началото на ново растение.
По този начин се размножават:
- чрез коренища;
- чрез луковици;
- чрез грудки;
PrevNext