Book Creator

Funcions

by MARIA ANTONIA CABRER GALMES

Cover

Comic Panel 1
Loading...
FUNCIONS
Loading...
Maria Antònia Cabrer Galmés
ÍNDEX
Introducció ......................................................


Funcions a la medicina................................


Funcions a l'economia..................................


Funcions a l'actualitat ....................................
03


04


05


06

Introducció
Per què Leonhard Euler és el meu matemàtic preferit?
Funcions a la medicina
Comic Panel 1
Una de les aplicacions de les funcions trigonomètriques a la medicina és l'anàlisi i l'estudi de la freqüència cardíaca, és a dir, el nombre de batecs del cor en un interval donat de temps mitjançant un electrocardiograma. En un electrocardiograma s'estudien les ones mecàniques periòdiques, on apareixen funcions que s'aproximen per sèries de Fourier que tenen com a base el sinus i el cosinus. Amb l'estudi d'aquestes funcions és possible saber més sobre el ritme cardíac, el tamany i el funcionament de les cavitats del cor.
Funcions a l'economia
A Economia s'estudien, entre altres, les funcions d'oferta i demanda. La funció de demanda ens dóna el nombre d'unitats de producte en funció del preu que els consumidors estan disposats a comprar. La relació pot ser fineal o quadràtica. La función d'oferta ens dóna el nombre d'unitats que l'empresa està disposta a produir en funció del preu del producte. La relació pot ser lineal o quadràtica. L'equilibri del mercat se produeix quan el nombre d'unitats que se fabriquen coincideix amb el nombre d'unitats de producte que se demanden. El preu per unitat de producte s'anomena "preu d'equilibri".
Funcions a l'actualitat
En aquesta funció se pot veure clarament el comportament de la "sisena" onada de la pandèmia a les nostres Illes.
PrevNext