Book Creator

OUR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

by Selva çelik

Pages 2 and 3 of 11

OUR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
PROJE SONU VELİ DEĞERLENDİRME ANKET ANALİZİ
OUR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
END OF PROJECT PARENT EVALUATION SURVEY ANALYSIS
Made by Selva CELIK
Loading...
Projemize 90 velimiz katılım göstermiş olup anket sonuçları ve analizi paylaşılmıştır
90 parents participated in our project and survey results and analysis were shared.
Loading...
Loading...
eTwinning projelerinin faydalı olduğunu düşünüyorum?
sorusuna velilerimizin %81,8 i katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir.

Do you think eTwinning projects are useful?
81.8% of our parents gave the answer I agree and I absolutely agree to the question.
Projemiz çocuklarımıza olumlu davranışlar kazandırdı?
sorusuna velilerimiz % 82,8 oranında cevap vererek projemizin olumlu bulduklarını ifade etmişlerdir.

Did our project bring positive behaviors to our children?
Our parents answered the question with a rate of 82.8% and stated that they found our project positive.
Karasal iklimi korumak için fidan dikiyoruz etkinliğiden sonra çocuğum çevresine ve doğaya karşı farkındalık kazandı?
Sorusuna velilerimizin % 87,3 ü projemizle çocuklarında çevreye karşı duyarlılık oluştuğunu ifade etmişlerdir

After the activity we plant saplings to protect the terrestrial climate, my child gained awareness about his environment and nature.
To the question, 87.3% of our parents stated that with our project, their children have become more sensitive to the environment.
Eşitsizliği azaltmak için açlığı ve yoksulluğu bitirmek etkinliğinde çocuğum zor durumda olanlara duyarlı olmayı öğrenmiştir?
Sorusuna velilerimizin %89,8 i katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabını vererek projemizin çocuğu üzerindeki etkisini ifade etmiştir
In the event to end hunger and poverty to reduce inequality, my child learned to be sensitive to those in distress.
89.8% of our parents answered the question “I agree and I totally agree” and expressed the impact of our project on their child.
Çocuğum teknolojiyi olumlu yönde kullanmaya başladı?
Sorusuna velilerimizin %86,2 si katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabını vererek çocuklarının bilişim becerilerinin projemizle geliştiğini ifade etmişlerdir
Has my child started using technology in a positive way?
86.2% of our parents answered the question “I agree and I strongly agree” and stated that their children's informatics skills have improved with our project.
Projede kullanılan farklı yöntem ve teknikler çocuğum için çok faydalı oldu?
Sorusuna velilerimizin % 86,4 ü katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabını vermiş olup;Projemizin uygulanabilirliği ve geçerliliğini ifade etmişlerdir
Different methods and techniques used in the project were very useful for my child.
86.4% of our parents gave the answer I agree and strongly agree to the question; They expressed the applicability and validity of our project.
PrevNext