Book Creator

ฮอโมนพืช

by saem600 saem

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
PLANT HORMONES
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
1.ออกซินAuxin
บทบาท
ออกซินเป็นกลุ่มของฮอร์โมนที่มักสร้างจากบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนแรกเกิด (leaf primordia) ใบอ่อน ปลายยอด และเมล็ดที่กำลังงอก โดยลำเลียงมายังบริเวณทางด้านล่างของพืช นักสรีรวิทยาพืชพบว่าการ ลำเลียงของออกซินจะเกิดขึ้นในทิศทางจากยอดไปทางด้านล่างเสมอ เรียกการลำเลียงแบบนี้ว่า polar transport ซึ่งการ ลำเลียงนี้จะลำเลียงผ่านทาง phloem parenchyma เป็นหลัก
ออกซินมีบทบาทในพืชได้ดังนี้
1. การขยายขนาดของเซลล์ (cel expansion)
2. การเบนเข้าหาแสงของปลายยอดพืช (positive phototropism)
3. การตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลกในราก (positive gravitropism)
4. ปรากฏการณ์การข่มตายอง (apical dominance)
5. การสร้างรากแขนง (lateral root) และรากพิเศษ (adventitious root)
6. การประยุกต์ใช้เป็นยาปราบศัตรูพืชในกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ที่มีใบกว้าง
7. การกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของ vascular cambium และการเจริญของ secondary xylem
2.จิบเบอเรลลิน(Gibberrllin)
บทบาท
บทบาทของจิบเบอเรลลินในการยึดตัวของลำต้นเห็นได้จากการค้นพบโรค foolish seedling disease ในข้าว โดยส่วนใหญ่การกระตุ้นการยึดตัวนี้จะพบที่บริเวณยอดมากกว่าบริเวณราก การยืดตัวของลำต้นพืชนี้เกิดจากการเพิ่ม การแบ่งเซลล์และการขยายขนาดของเซลล์
จิบเบอเรลลินพบมากในเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ปลายยอด ใบอ่อน ผลและเมล็ดที่กำลังเจริญ มีลักษณะเป็นสาร ประเภทดิพิด ส่วนใหญ่จิบเบอเรลลินจะถูกลำเลียงได้ทั้งทางโฟลเอ็ม เช่น การลำเลียงจิบเบอเรลลินจากปลายยอดไปยัง บริเวณต่างๆ และอาจจะเกิดการลำเลียงผ่านทางไซเต็มได้ เช่น การลำเลียงจิบเบอเรลลินจากปลายรากขึ้นไปยังส่วน ต่างๆ ได้ บทบาทของจิบเบอเรลลินสรุปได้ดังนี้

1. กระตุ้นการยืดตัวของลําต้น
2. กระตุ้นการเติบโตของผลบางชนิด
3. กระตุ้นการงอกเมล็ด (seed germination)
3.ไซโทไคนิน(Cytokinins)
ไซโทไคนินเป็นฮอร์โมนพืชที่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการแบ่งเซลล์พืช โดยนักวิทยาศาสตร์ในยุคแรก พยายามที่จะหาสารที่สามารถใช้กระตุ้นการแบ่งเซลล์ของพืช ซึ่งพบว่าน้ำมะพร้าวมีสารบางอย่างที่สามารถกระตุ้นให้ เซลล์พืชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถแบ่งเซลล์เพิ่มเติมได้แต่ในสมัยนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นสารหรือฮอร์โมนชนิดใด จนกระทั่งได้มีการสกัดไซโทไคนินออกมาได้ครั้งแรกจากข้าวโพด (Zea mays) และเรียกฮอร์โมนชนิดนี้ว่า zeatin ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบฮอร์โมนในกลุ่มนี้อีกเป็นจำนวนมาก มีโครงสร้างคล้ายกับเบสอะดีนีน (adenine) ตัวอย่าง ของไซโทไคนินแสดงดังภาพที่ 14 ไซโทไคนินเป็นฮอร์โมนพืชที่มีแหล่งสร้างหลักอยู่บริเวณปลายรากแล้วมีการลำเลียง ขึ้นมาจนถึงปลายยอดได้ผ่านทางไซเล็ม
บทบาทของไซโทไคนินมีหลากหลายสรุปได้ดังนี้
1. กระตุ้นการแบ่งเซลล์
2. กระตุ้นการเจริญของดาบ้าง
3. กระตุ้นการเกิดยอดพืชเมื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สัดส่วนของไซโทไคนินต่อออกซินสูงขึ้น)
4. ชะลอการชราภาพของอวัยวะพืชบางส่วน (delay senescence)
4.เอทีลีน (Ethylene)
เอทิลีนเป็นฮอร์โมนพืชที่เป็นแก๊ส ซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้มีการนำมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ในยุคอียิปต์ซึ่งชาวอียิปต์ พบว่านำลูกมะเดื่อ (fig) มากรีดให้เกิดแผลขึ้นจะสามารถกระตุ้นให้ผลไม้ชนิดอื่นสุกได้ (บาดแผลในพืชจะมีการสร้าง เอทิลีนเพิ่มขึ้นได้) หรือชาวยุโรปสังเกตว่าผลที่เกิดขึ้นด้านที่อยู่ใกล้กับเสาไฟที่เกิดจากการเผาไหม้จะสุกเร็วกว่าด้านที่ อยู่ไกลจากเสาไฟ
เอทิลีนสามารถถูกสร้างได้จากเนื้อเยื่อส่วนใหญ่ในพืช แต่จะพบมากในโครงสร้างที่มีอายุมาก หรือกำลังเกิด การชราภาพ (senescence) รวมไปถึงผลไม้ที่กำลังสุก เนื่องจากเอทิลีนเป็นโมเลกุลขนาดเล็กและมีสถานะเป็นแก๊ส การลำเลียงจึงอาศัยการแพร่ (diffusion) จากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์อื่นๆ ได้ เอทิลีนมีบทบาทสำคัญในพืชสรุปได้ดังนี้

1. กระตุ้นการสุกของผลไม้ (fruit npening)
2. กระตุ้นการหลุดร่วง (leaf abscission) และการชราภาพของใบ (leaf senescence)
3. การเกิด triple response ขณะเกิดการงอกเมล็ด
4. กระตุ้นการออกดอกของพืชในกลุ่มสับปะรด
5. กระตุ้นการผลิตน้ำยางของมะละกอเพื่อผลิตเอนไซม์ปาเป็น (papain)
5.กรดแอบไซซิกabscisic acid
อกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโต ของพืช ทำให้พืชทนต่อสภาวะเครียดต่างๆ ได้ดีและมีบทบาทในการ เจริญพัฒนาของเอ็มบริโอ รวมทั้งการพักตัวของเมล็ดและของตาพืช
หน้าที่

1.ยับยั้งการเจริญเติมโตของตา
2.การปิดเปิดของตา
3.กระตุ้นการหลุดร่วงของใบ
4.ยับยั้งการงอกของเมล็ด
PrevNext