Book Creator

Thiết kế KHBD môn Toán cấp tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh với sự hỗ trợ của Chat GPT

by Vũ Trần Thảo Chi

Cover

Loading...
Loading...
Nguyễn Linh Chi - Nguyễn Thị Linh Chi
Loading...
Nguyễn Trúc Chi - Vũ Trần Thảo Chi - Trần Thị Linh Chi
Loading...

THIẾT KẾ KHBD
MÔN TOÁN CẤP TIỂU HỌC
THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC
HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CHAT GPT