Book Creator

Биоразнообразие

by Gabriela Petrova

Pages 2 and 3 of 6

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
Loading...
Биологичното разнообразие е животоподдържащият фактор. То е от решаващо значение за хората по причини, свързани както с околната среда, така и с опазването на климата. Жизненоважно е за опазването на здравето на хората и за поддържането на икономиката ни. Въпреки това биологичното разнообразие намалява с тревожни темпове: според учените всеки ден изчезват около 200 вида.
Loading...
Star;
Loading...
Loading...
ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент да изведат биологичното разнообразие на пътя към възстановяване до 2030 г. Със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. е поет ангажимент за създаване на мрежа от добре управлявани защитени зони, обхващащи най-малко 30% от сухоземната територия и морските басейни на ЕС. Стратегията е ключов елемент от Европейския зелен пакт.
Loading...
Thought Bubble
В България след 1988 г. са създадени основни закони, които регулират и гарантират опазването на биоразнообразието и околната среда.
Някои от тях са:
- Закон за биологичното разнообразие - с него се уреждат всички въпроси, свързани с ползването и опазването на биологичното разнообразие.
- Закон за лечебните растения - урежда опазването и ползването на лечебните растения (събиране и изкупуване на билки).
- Закон за опазване на околната среда - урежда въпросите, свързани с опазване и контрол върху състоянието на околната среда, опазване на биоразнообразието, ограничаване на замърсяването, опазване на водите, почвата и въздуха.
Културата на един народ се определя от отношението му към природата и биоразнообразието. Днес тяхното опазване е абсолютна, жизненоважна необходимост и една от най-важните задачи на човечеството. 
Изработили: Габриела Петрова и Николета Карабойчева XIIв клас

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext