Book Creator

קדישמן

by ענבלים - מקום לאמנות

Cover

Loading...
Loading...
מנשה קדישמן
2015 - 1932
Loading...
כבשים
מנשה קדישמן
מגישה: ענבל ארנפלד
צילום: מיכה בר עם
הוצג בתערוכה בקיבוץ כברי
אקריליק על בד, 60*80
קדישמן בצעירותו היה רועה צאן בקיבוץ. הוא אהב כבשים. ומתוך אהבתו אליהם וטיפולו בהם,
הפכו הכבשים למוטיב חוזר ביצירותיו.
הם היו נושא מרכזי בציוריו.
קדישמן צייר בנוסף לכבשים גם סוסים וחמורים.
כולם חלק מהנוף הארץ ישראלי שאהב.
קדישמן בצעירותו היה רועה צאן בקיבוץ. הוא אהב כבשים. ומתוך אהבתו אליהם וטיפולו בהם,
הפכו הכבשים למוטיב חוזר ביצירותיו.
הם היו נושא מרכזי בציוריו.
קדישמן צייר בנוסף לכבשים גם סוסים וחמורים.
כולם חלק מהנוף הארץ ישראלי שאהב.
4 ראשים
אקריליק על בד
PrevNext