Book Creator

Szent István és kora

by Bernadetta Garajszki Ozvald

Cover

Loading...
NÉPÜNK BEKAPCSOLÓDÁSA AZ EGYHÁZBA
Loading...
A magyar nép már régi hazájában érintkezésbe került a kereszténységgel. A honfoglaláskor a Kárpát-medencében keresztény szlávokat találtak. Nyugatról hozott foglyaik is keresztények voltak. Bulcsu és Lél (Lehel) Bizáncban felvette a keresztséget. Ez azonban nem akadályozta őket rablóhadjárataikban, mint ahogy a nyugati főurakat sem abban, hogy akár kolostorokat is ki ne fosszanak.

Géza fejedelem
Árpád gyenge utódai után Géza fejedelemnek sikerült megszilárdítani a hatalmát. Felesége, Sarolta, az erdélyi gyula lánya, keresztény volt.
Géza látta, hogy Nyugat elég erős lett ahhoz, hogy közel 100 év pusztításait és rablásait megbosszulja a magyarokon. Ezért siettette a keresztényé válást, nyugati misszionáriusokat hívott országába. Emiatt aztán Nyugaton már nem tekintették ellenségnek a magyarokat.

Szent István megszilárdítja uralmát (997-1038)
Vajk, Géza fia, már felnőtt ifjú volt, amikor a fejedelmi család megkeresztelkedett. A keresztelést Adalbert, Prága elmenekült érseke végezte.
Géza fejedelem
Szent István
Vajk az István nevet kapta a keresztségben. Amikor Géza meghalt, Istvánnak meg kellett védenie hatalmát a somogyi Koppány vezérrel szemben, aki maga akart fejedelem lenni. Holttestét intő például felnégyelték. A régi szokások még keveredtek a keresztény felfogással. István sem lett egyik napról a másikra szent. Legyőzte a lázadó erdélyi gyulát is, aki önállóságra törekedett. Ennek fogságba esett feleségét viszont külföldre menekült férje után engedte, ami akkor nagy meglepetést keltett.
Később Erdély határán Ajtony hadait verte le István hadvezére, Csanád.Szent István élete vége felé Vászoly (Vazul) merényletet tervezett ellene. Hatalomra törekedett, mivel maga is Árpád-vérből származott. A krónika szerint Szent István tudta nélkül megvakították Vászolyt, hogy alkalmatlanná tegyék a trónra. Szent Istvánnak nem lehetett része ebben mivel Vászoly unokája, Szent László király szorgalmazta legjobban István király halála után a szentté avatását. Szent István mindig a keresztény hit érdekeit tartotta szem előtt, amikor püspökségeket alapított. Szent Mórt jámborsága miatt tette pécsi püspökké. Felesége, Gizella is szentéletű volt. Imre fiát szentté nevelte. A szegények iránti jótékonyságát is többször említik a krónikák. Adakozó jobb keze (Szent Jobb) a magyarság és a magyar egyház ereklyéje.
Vazul
Szent jobb
A királyi cím és az utódlás

Királyi címet akkoriban csak a pápa adhatott. István Asztrik pécsváradi apátot küldte a pápához, II. Szilveszterhez, királyi címért. A pápa nemcsak a királyi címet adta meg, hanem koronát is küldött. Így ismerte el Magyarországot független államnak. (A koronázás 1000. december 25-én, esetleg 1001. január 1-jén történt.)
Nagy csapás volt, hogy Szt. István fia, Imre, vadászaton életét vesztette. Az agg király Nagyboldogasszony ünnepén a Boldogságos Szűznek ajánlotta föl országát. Szent István közvetlen utódait, Pétert és Aba Sámuelt, az ország elűzte, mert méltatlanok voltak a trónra. Vászoly fiai, Endre, Béla és Levente lettek a várományosok. A hercegek hazajövetelének hírére a pogányok gyilkolni kezdték a keresztényeket. De Endre és Béla közben kereszténnyé lett. Endre szétverte a pogányokat, és elfoglalta a trónt. A pogányok már nem képviseltek komoly erőt, Magyarország végleg keresztény lett.

Az egyházi nagybirtok

Századokon át a főurak kezében volt a hatalom. Nagybirtok nélkül a püspökök ki lettek volna szolgáltatva a sokszor erőszakos főurak kénye-kedvének. Bár Szent István feltételek nélkül adta az egyháznak a birtokokat, a magyar püspökök mégis hozzájárultak a honvédelem terheihez, sőt sokszor személyesen küzdöttek a csatatéren.(pl. Mohácsnál az ország legtöbb püspöke elesett).
Birtokai jövedelméből az egyház iskolákat és kórházakat tartott fenn. Hátrányára vált az egyháznak az, hogy a vagyon és rang miatt a királyok gyakran politikai céljaikat követve töltötték be a püspökségeket, és nemegyszer világi főurakat, sőt néha gyermekeket neveztek ki püspökségek élére.
Szent Gellért csanádi püspök (olvasmány)
Gellért velencei bencés volt, aki a Szentföldre indult. Egy vihar a dalmát partokra sodorta hajóját. Biztatták, hogy Magyarországon szívesen látják a hittérítőket.El is jött. Szent István megbízta fia, Imre nevelésével, később pedig csanádi püspökké nevezte ki. Amikor Gellért két püspöktársával együtt a hazatérő hercegek elé sietett, a pogányok felborították szekerüket, majd Gellértet ledobták a Kelen-hegy (ma Gellért-hegy) szikláiról, végül lándzsával átdöfték. Endre akkor kelt át Pestről Budára. Mire átért, Szent Gellért már halott volt.
ÉS MA? – MA IS szilárd alap a kereszténység! A nem keresztény gondolkozású történészek is elismerik, hogy Szent István Magyarország második alapítója, és fennmaradásának ő rakta le szilárd alapjait.
Ezek a szilárd alapok azonban nem pusztán gazdasági természetűek voltak,
hanem a keresztény gondolkodást és életformát is jelentették.
􀀉 KISLEXIKON
􀁹Szent Jobb – Szentté avatásakor – 1083-ban – felnyitották Szent István koporsóját, jobb kezét épségben találták. Ma díszes ereklyetartóban őrizzük…
􀁹 ereklye – Szentektől ránk maradt „drága” emlék.
􀁹 gyula – Rangban a fejedelmet követő főméltóság.
PrevNext