Book Creator

RİYAZİYYAT

by Rena Islamova

Pages 2 and 3 of 5

Loading...
Kvadrat tənliklər

 olmaqla      ax2 + bx + c = 0 tənliyinə kvadrat tənlik deyilir Burada abc sabit ədədlər, x isə məchuldur.
a − birinci əmsal, b − ikinci əmsal, c − sərbəst hədd adlanır.
Məsələn, 3x2 - x - 7 = 0 tənliyində a = 3, b = -1, c = - 7-dir.
Tənliyinin hər iki tərəfini a − ya bölməklə x2 + b
ax + c
a = 0 tənliyini alarıq.
Burada b
a = pc
a = q işarə etməklə, onu x2 + px + q = 0 şəklində yazmaq olar.
x2 + px + q = 0 tənliyinə çevrilmiş kvadrat tənlik deyilir.
Məsələn, 2x2 − 6x − 8 = 0 tənliyinin hər iki tərəfini 2- yə bölməklə, onunla eynigüclü olan x2 − 3x − 4 = 0 çevrilmiş kvadrat tənliyi alırıq.
Loading...
Loading...
Öyrənmə tapşırıqları

1. Kvadrat tənlikləri seçin və hər bir kvadrat tənlik üçün əmsalları yazın.
Loading...
Loading...
2. Tənlikləri ax2 + bx + c = 0 şəklinə gətirin.
Loading...
Loading...
3. Verilmiş kvadrat tənliyi onunla eynigüclü olan çevrilmiş tənliyə gətirin.
Loading...
Loading...

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator