Book Creator

שינויי אקלים במבט גלובלי

by ענת אשוש

Pages 2 and 3 of 7

Loading...
שינויי אקלים
Loading...
שינויי אקלים הוא מושג המבטא את השינויים המהירים המתרחשים באקלים העולמי בעשרות השנים האחרונות. שינוי אקלים, בניגוד למזג אוויר, מתרחש לאט במקומות שונים בעולם בה בשעה ולאורך זמן.
Loading...
פתיחה
Loading...
התלמידים יכתבו בענן תגיות אסוציאציות הקשורות לנושא האקלים. נבחן את תמונת הענן המתקבלת: ככל שמילה הוזכרה פעמים רבות יותר כך היא בולטות יותר. נידרש למושגים שיופיעו בענן ובעיקר נציין את המושגים שנידרש אליהם בשיעורים הבאים של היחידה.
Loading...