Book Creator

Aвторски дидактични игри

by Diana Dimitrova

Cover

Loading...
Loading...
ДЕТСКА ГРАДИНА “ДЕТЕЛИНА”
гр.Бяла Слатина 3200, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
ул.”Хаджи Димитър”№ 116
тел. 0898 56 03 54, е-mail: detelina_dg_bsl@abv.bg
Loading...
Авторски дидактични игри
за педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда с 3-6 годишни деца при
ДГ "Детелина" гр. Бяла Слатина
с допълнителна база с. Търнак
Loading...
Наредба №5 от 2016 г. за предучилищното образование
( ДВ, бр. 46 от 2016 г.) обн. ДВ. бр. 85 от 2 октомври 2020г.
Чл.18а. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата е преустановено, след заповед на министъра на образованието и науката педагогическото взаимодействие се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите.
Авторски дидактични игри на екипа на ДГ "Детелина" гр. Бяла Слатина с допълнителна база с. Търнак
"С кой звук започва думата"
"Космос"
"Диви и домашни животни"
Трета възрастова група "Пчелички"
"С кой звук започва думата"
https://wordwall.net
Авторска дидактична игра
Образователно направление "Български език и литература"
Цел: Затвърдяване знанията на децата за откриване на звук в началото на думата.
Игрови правила: Върху колело са подредени картини на животни, започващи с различни звукове. Детето трябва да открие само животните, които започват със звук "К".
Ход на играта: Детето, което играе играта завърта колелото, като кликва върху бутон "Завърти". При верен отговор картинката остава на колелото. Натиска се бутон "Възобнови" и играта започва отново. При грешен отговор, детето кликва върху бутон "Премахване" и картинката изчезва от колелото. Играта продължава, докато на колелото останат само картинки на животни, започващи със звук "К".
Четвърта възрастова група "Звездичка"
"Космос"
https://wordwall.net
Авторска дидактична игра
Образователно направление "Български език и литература"
Цел: Определяне на звук в дума, чрез разпознаване на графичния знак на буква "А".
Игрови правила: След прочитане на думата от родителя, детето преценява дали има звук "А" в думата и кликва върху движещата се дума. При точно попадение думата изчезва.
PrevNext