Book Creator

Aвторски дидактични игри

by Diana Dimitrova

Pages 2 and 3 of 10

Loading...
Наредба №5 от 2016 г. за предучилищното образование
( ДВ, бр. 46 от 2016 г.) обн. ДВ. бр. 85 от 2 октомври 2020г.
Loading...
Чл.18а. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата е преустановено, след заповед на министъра на образованието и науката педагогическото взаимодействие се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите.
Loading...
Авторски дидактични игри на екипа на ДГ "Детелина" гр. Бяла Слатина с допълнителна база с. Търнак
Loading...
"С кой звук започва думата"
Loading...
"Космос"
Loading...
"Диви и домашни животни"
Loading...