Book Creator

Aвторски дидактични игри

by Diana Dimitrova

Pages 4 and 5 of 10

ДЕТСКА ГРАДИНА “ДЕТЕЛИНА”
гр.Бяла Слатина 3200, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
ул.”Хаджи Димитър”№ 116
тел. 0898 56 03 54, е-mail: detelina_dg_bsl@abv.bg
Авторски дидактични игри
за педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда с 3-6 годишни деца при
ДГ "Детелина" гр. Бяла Слатина
с допълнителна база с. Търнак
Наредба №5 от 2016 г. за предучилищното образование
( ДВ, бр. 46 от 2016 г.) обн. ДВ. бр. 85 от 2 октомври 2020г.
Чл.18а. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата е преустановено, след заповед на министъра на образованието и науката педагогическото взаимодействие се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите.
Авторски дидактични игри на екипа на ДГ "Детелина" гр. Бяла Слатина с допълнителна база с. Търнак
"С кой звук започва думата"
"Космос"
"Диви и домашни животни"
Loading...
Трета възрастова група "Пчелички"
Loading...
"С кой звук започва думата"
Loading...
https://wordwall.net
Loading...
Loading...
Авторска дидактична игра
Образователно направление "Български език и литература"
Цел: Затвърдяване знанията на децата за откриване на звук в началото на думата.
Loading...
Игрови правила: Върху колело са подредени картини на животни, започващи с различни звукове. Детето трябва да открие само животните, които започват със звук "К".
Ход на играта: Детето, което играе играта завърта колелото, като кликва върху бутон "Завърти". При верен отговор картинката остава на колелото. Натиска се бутон "Възобнови" и играта започва отново. При грешен отговор, детето кликва върху бутон "Премахване" и картинката изчезва от колелото. Играта продължава, докато на колелото останат само картинки на животни, започващи със звук "К".
Четвърта възрастова група "Звездичка"
"Космос"
https://wordwall.net
Авторска дидактична игра
Образователно направление "Български език и литература"
Цел: Определяне на звук в дума, чрез разпознаване на графичния знак на буква "А".
Игрови правила: След прочитане на думата от родителя, детето преценява дали има звук "А" в думата и кликва върху движещата се дума. При точно попадение думата изчезва.
Ход на играта: Детето, което ще отговаря е пред екрана, на който се пуска играта. Родителят прочита минаващата дума, а детето, след като прецени има ли звук "А" в края на думата, кликва с мишката върху нея. При правилен отговор думата изчезва. Действието продължава докато се елиминират всички верни думи.
Смесена "Б" възрастова група "Гъбка"
"Домашни и диви животни"
https://wordwall.net
Авторска дидактична игра - три - четири годишни деца
Образователно направление "Околен свят"
Цел: Усъвършенстване знанията и уменията за разпознаване и назоваване на домашни и диви животни и свързване със средата на обитаване.
Игрови правила:
1. Детето има право да влачи само по една картинка (елемент).
2.Изисква се от детето да назовава името на животното, преди да го постави на обозначеното място.
3.Не трябва да се бърза - играта не е за време.
Ход: Играта започва с кликване върху бутона "старт". Когато елементите са заредени, с влачене поставяте всеки един в неговата правилна група. След като сте подредили всичките осем елемента (картинки), кликвате върху бутона "подаваане на отговори". Ще бъдат маркирани верните отговори с "V" и грешните с "Х". Чрез кликване върху "покажи отговори", на екране ще видите подредените от детето картинки и тяхната маркировка. Следващото кликване е върху "верните отговори". Там ще откриете правилното подреждане при допусната от детето грешка.
"Образованието е най - мощното оръжие, което можете да използвате, за да промените света"
Нелсън Мандела
Благодарим за вниманието!
Изготвили:
Диана Димитрова - старши учител
Адрияна Димитрова - старши учител
PrevNext