Book Creator

Дигитални алатки за работа во училница - Прирачник за наставници

by ООУ Љубен Лапе - Скопје

Pages 2 and 3 of 27

Loading...
ООУ „Љубен Лапе“-Аеродром. Скопје

web: https://oouljubenlape.edu.mk
Instagram: oouljubenlape
Twitter: oouljubenlape
Fan page: https://www.facebook.com/ ООУ „Љубен Лапе“, Аеродром
email: ljuben_lape@yahoo.com
Loading...
Loading...
Овој „Прирачник за наставници' за практична примена на дигитални алатки во училница е изработен од наставниците при ООУ Љубен Лапе - Скопје како краен продукт од активностите во Еразмус+ проектот ,,Социјалните медиуми во училница и превенција на меѓуврсничко насилство "
2021-1-МК01-КА101-077630
Loading...
Loading...
Дигитални платформи trello.com и едукативни дигитални алатки
Loading...
Со овој прирачник на едноставен и разбирлив начин ќе ве запознаеме со дел од основните можности на неколку дигитални алатки и образовни платформи:
Loading...
Trello
Kahoot
Quizizz;
EdPuzzle;
Canva,
OBS
Goose Chase
Commonsensemedia
Loading...
Loading...
Loading...
За секоја алатка следува појаснување
Loading...