Book Creator

އައިޝާގެ ޢާއިލާ

by ފަޒީލާ ޙަސަން

Cover

Loading...
ލިޔެ ތައްޔާރު ކުރީ : ފަޒީލާ ޙަސަން
Loading...
އައިޝާގެ ޢާއިލާ
Loading...
Comic Panel 1
.
Comic Panel 2
އެއްސަހަރެއްގައި ވަރަށް ފަޤީރު ޢާއިލާއެއް ދިރިއުޅުނެވެ . އެމީހުން ދިރިއުޅެނީ އެ ސަހަރުގެ ވަރަށް ފަޤީރު އަވަށެއްގައެވެ
Comic Panel 1
.
Comic Panel 2
.
.
އެމީހުންނަކީ ކެއުމަށް ޓަކައި ދަނޑު ގޮވާންކޮށްއުޅޭ ބައެކެވެ . އައިޝާގެ ޢާލާގައި ހަތަރު މެންބަރުބަރުން ތިބެއެވެ . އެއީ މަންމައާއި ބައްޕަގެ އަދި ކޮށްކޮއެވެ . މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރި ވުމަކީ އައިޝާ ވަރަށް ކުރާހިތުން ކުރާކަމެކެވެ
Comic Panel 1
Comic Panel 2
.
ކުކުޅު ތަކަށް ކާންދިނުމަކީ ގަވައިދުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އައިޝާ ކުރާކަމެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަ ތިން އިރު ކުކުޅުތަކަށް އައިޝާ ކާންދެއެވެ
Comic Panel 1
އާދައިގެ މަތިން ހެނދުނުގެ އައިޝާ ކުކުޅު ތަކަށް ކާންދޭން ދިއުމުން ބޮޑު ކުކުޅު ކާން ނުނުކުތުމުން އައިޝާ ބޮޑު ކުކުޅުގެ ހާލި ބަލައި ލިޔެއެވެ . އެވަގުތު އައިޝާ އަށް ޤަބޫލް ކުރަންވެސް ދަތިވިއެވެ . ބޮޑުކުކުޅު ހާލީގައި ހުރީ ބައިވަރު ރަންބިސް ތަކެކެވެ
Comic Panel 2
.
Comic Panel 1
Comic Panel 2
އަދި އައިޝާ ބުންޏެވެ . މަންމާ މިހިރީ ބައިވަރު ރަންބިސް ، މިކަމާ އައިޝަގެ މަންމަ ވަރަށް އުފާާވިއެވެ.
PrevNext