Book Creator

Relasjoner - et intervju med en lærer

by Synne Rødahl

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
-Relasjoner-
Et intervju med en lærer
Hvordan bygge relasjon med elever
I intervjuet ble det vektlagt at det er viktig å først og fremst like elevene, samt forholde seg profesjonelt og utøve god profesjonsetikk. Videre sier lærer at en skal «vær glad i de». Det går på det emosjonelle, samt det å sette seg inn i det de opplever.
Framgangsmåte for å bygge relasjon med elever
Lærer vektlegger først og fremst at det er mange ulike måter å bygge relasjoner på. Lærer sier at først og fremst handler det om en trygg klasseledelse, der en sørger for orden og tydelighet. Lærer er selv imot at elever blir tatt ut av klasserommet, da alle elever skal ha lik tilhørighet i klasserommet. Lærer har og mener det skal være et bredt syn på hva som kategoriseres som «normal eleven», da er mange typer elever med ulike forutsetninger og bakgrunn. Eksempelvis skal en elev som er utredet med ADHD tilhøre klassen på lik linje med alle andre, og også føle seg trygg på at lærer sørger for det. Lærer sier at det er innholdet på timen som skal styre klasseledelsen. Med det mener lærer at det skal skapes innhold som er tilpasset alle elever med et rikt utvalg av oppgaver, slik at alle får utfoldet seg. Eksempelvis ved avskrift av tavle som er noe alle kan være med på. Eller at lærer gir fire oppgaver og sier at det skal gjøres minimum to, slik at alle får føle på mestring. Lærer sier også at det er hensiktsmessig å ha avtaler med de som har vansker, samt kommunikasjon med foreldre. Da dette vil oppleves som mer trygt og tydelig for alle parter. Det å tilhøre klassen både faglig og sosialt er noe lærer synes er veldig viktig. Lærer utøver dette ved å sette av tid til lek og læring sammen, og på den måten også jobbe med klassemiljøet. Da vektlegger lærer at det må være aktiviteter alle kan være med på.
Praksisskolen utøver også en felles struktur som de for noen år siden utformet under et flerårig prosjekt med en veileder. Dette skal bidra til å skape en forutsigbarhet og rammer for både elever og lærere.
Hvordan best håndtere en dårlig relasjon
Vi spurte videre om hvordan en på best mulig kan håndtere en dårlig relasjon mellom elever. Lærer sier at det må være oppmerksomhet på hvem som har maktposisjonen, dette gjelder både for elever, men også foreldre. Det er lærenes arbeid å ta tak i en situasjon der det er dårlig relasjon. Det å utøve profesjonalitet, ta seg tid samt snakke med andre lærere om situasjonen er viktige faktorer for å bedre en dårlig relasjon.
 
Relasjon med elever som har utfordringer
Videre spurte vi om hvordan en best kan skape en god relasjon med elever som har utfordringer. Der vektlegger lærer at det er viktig med god kjemi med foreldrene. Lærer har erfart at elever ofte synes det er trygt at lærer har kontakt og kommuniserer med foreldrene. Foreldre er en viktig faktor, men noen ganger kan det av ulike årsaker også bli vanskelig. Lærer trekker igjen fram viktigheten med romslighet rundt den «normale eleven». Lærer sier videre at om en skal få kort lunte så er det viktig å etterpå betrygge og forklare eleven eller elevene situasjonen og betrygge de.

Elevmedvirkning blir trukket fram som viktig for å både legge til rette og tilpasse seg elevenes ønsker. Dette skaper en bedre relasjon ved at elevene får medvirkning og føler seg sett.
Lærer tok over sin klasse når de gikk i fjerde. Han legger til at lærer har arvet en usedvanlig fin klasse, der de er veldig flinke til å ta vare på hverandre og tilpasse seg hverandre og deres problemer. Lærer nevner at når det kommer inn nye elever eller noen er alene, så er det viktig at klassen ikke skal tilpasse seg eleven, men motsatt. Eleven må selv finne sin plass og rolle i klassen. Lærer legger til at det i enkelte tilfeller kan bruke de «skulte lederne» i klassen godt. Lærer vektlegger at det er en balansegang, der en heller ikke skal gi de «skulte lederne» for mye makt da dette kan slå tilbake når de blir eldre og mer raffinerte.
Som kontaktlærer har man en fordel relasjonelt. Så om en kommer inn i en ny klasse mener lærer at humor er viktig, også i sin egen klasse. Lærer sier at om en får de til å le, eller skape godt humør så har du truffet en følelse som bidrar til å skape en relasjon. «jeg vil at du» er også en teknikk lærer bruker. Dette kan være hensiktsmessig da det ligger et valg i det. Eleven må selv gjøre et valg. Lærer sier også at om det blir mye støy og uro i en klasse brukes metodene der de skal snakke to og to. Konkurranser er også noe lærer av og til praktiserer eksempelvis konkurranse mellom elever og lærer om å gå mest km på ski, da skulle de få pizza. Dette bidrar til å skape en relasjon når lærer forbinder skolefaglighet og aktivitet inn i leker og konkurranser som barna liker. Lærer kjøpte også pølse med brød som en overraskelse til elevene da lærer synets den hadde hatt en fin skolestart. Lærer legger også inn faglighet, da lærer tok med et påskeegg inn i klasserommet til påske og la til x antall drops dagen, slik at elevene måtte regne. På skolen har de et fag som heter FAL som står for fysisk aktiv læring, det går ut på å lage opplegg der de er fysisk aktiv, lærer opplever at det er enkeltere på den måten å få kontakt med elever både faglig og sosialt. 
 
PrevNext